Добре дошли в сайта на РУО-Бургас!Заболяемост по общини в област Бургас към 05.12.2021 г. - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецтаблицаДата: 06.12.2021 г.

В област Бургас е осигурена психологическа подкрепа и консултиране за преодоляване на последиците от кризата, породена от пандемията чрез безплатна телефонна линия (0893/631573). Телефонната линия ще е на разположение на нуждаещите се всеки работен ден от 07.12.2021г. от 09,00 ч. до 17, 00 ч. до края на месец декември 2021 г.Дата: 03.12.2021 г. - Изменение на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени с Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г. на МОН


Файл


Дата: 01.12.2021 г. - Преминаване на обучение от разстояние в електронна среда за 50% от паралелките в училищата на територията на общините Бургас, Камено, Карнобат, Поморие и Средец


Съгласно заповед РД09-4758/ 01.12.2021 г. на министъра на образованието и науката, паралелките в училищата на територията на общините Бургас, Камено, Карнобат, Поморие и Средец преминават на ротационен принцип за периода 02.12.2021 г. - 10.12.2021 г.

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецграфик


Дата: 01.12.2021 г. -  Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа


Файл


Дата: 30.11.2021 г. - ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС от 02.12.2021 г.


От получена в РУО – Бургас  информация от  РЗИ – Бургас, изх. № 11-48/ 29.11.2021 г., относно завишена заболеваемост от Covid 19 за периода 15.11.2021 г. – 28.11. 2021 г., е видно, че за  общините Созопол и Царево е достигната 14-дневна заболяемост над 500 на 100 хиляди души. За общините Бургас, Камено, Карнобат, Поморие и Средец е достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 хиляди души. За общините Айтос, Малко Търново, Несебър, Приморско, Руен и Сунгурларе заболяемостта е под 250 на 100 хиляди души.

В тази връзка от 02.12.2021 г. е необходимо:

1. За училищата от общините Айтос, Малко Търново, Несебър, Приморско, Руен и Сунгурларе образователният процес да се провежда присъствено за всички ученици от I до XII клас.

2. За училищата от общините Созопол  и Царево да се приложат мерките, разписани в т. 3 от Заповед № РД 09-4666/ 26.11.2021 г. на министъра на образованието и науката. Директорите на училищата от посочените общини следва да организират обучение от разстояние в електронна среда чрез използване средствата на информационните и комуникационните технологии за всички ученици, освен за учениците от I до XII клас, когато за тях са изпълнени условията по т. 20, буква „а“ от Заповед № РД-01-890/ 03.11.2021 г., изм. със Заповед № РД-01-915/ 09.11.2021 г. на министъра на здравеопазването или когато най-малко 50% от учениците в паралелката разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване.

3. За училищата от общините Бургас, Камено, Карнобат, Поморие и Средец да се приложат мерките, разписани в т. 4 от Заповед № РД 09-4666/ 26.11.2021 г. на министъра на образованието и науката.

За целта директорите на училищата от посочените 5 общини подготвят аргументирани предложения с график за ротация за преминаване на обучение от разстояние в електронна среда за 50 % от паралелките в съответното училище за периода 02.12.2021 г. – 10.12.2021 г. За учениците от I до XII клас, за които са изпълнени условията по т. 20, буква „а“ от Заповед № РД-01-890/ 03.11.2021 г., изм. със Заповед № РД-01-915/ 09.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, както и в случаите когато най-малко 50% от учениците в паралелката разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване, не се прилага ротация и те не се включват при изчисляване на процента паралелки за ротация.

В изпълнение на т. 5 от Заповед № РД 09-4666/ 26.11.2021 г. на министъра на образованието и науката, РУО – Бургас подготвя предложение до министъра на образованието и науката акад. Николай Денков за преминаване в ОРЕС на училищата от  общините Бургас, Камено, Карнобат, Поморие и Средец, въз основа на представените графици от директорите на училищата. Ротацията следва да бъде утвърдена със заповед на министъра на образованието и науката, която ще бъде публикувана на сайта на РУО – Бургас и ще бъде изпратена до директорите на училищата.


писмо от РЗИ


Дата: 25.11.2021 г. - Актуализирани Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецФАЙЛ


Дата: 24.11.2021 г. - Преминаване на обучение от разстояние в електронна среда за 50% от паралелките в училищата на територията на общините Айтос, Малко Търново, Поморие, Приморско и Царево


Съгласно заповед РД09-4588/ 23.11.2021 г. на министъра на образованието и науката, паралелките в училищата на територията на общините Айтос, Малко Търново, Поморие, Приморско и Царево преминават на ротационен принцип за периода 29.11.2021 г. - 03.12.2021 г.

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецграфик


Дата: 18.11.2021 г. - Преминаване на обучение от разстояние в електронна среда за 50% от паралелките в училищата на територията на общините Несебър, Средец и Сунгурларе


Съгласно заповед РД09-4496/ 18.11.2021 г. на министъра на образованието и науката, паралелките в училищата на територията на общините Несебър, Средец и Сунгурларе преминават на ротационен принцип за периода 22.11.-03.12.2021 г.

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецграфик


Дата: 05.11.2021 г.

Най-късно до 12:00 часа на 8 ноември т. г. родителите на учениците от I до IV клас, които се обучават в електронна среда, трябва да декларират дали са съгласни децата им да бъдат тествани два пъти в седмицата с щадящи антигенни тестове или могат да представят валиден документ, че детето е преболедувало COVID-19. За повече информация: Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецтестване, Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецписмо от МОН, в Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецword.

Организирането на дейностите по възстановяване на образователен процес за ученици 1.-4. клас  отнася за ученици от всички общини, съгласно Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецЗаповед № РД09-4201/ 05.11.2021 г. 

Приложение № 2
Приложение № 3


Поздравителни адреси  по повод 1 ноември - Ден на народните будители


от инж. Виолета Илиева - Началник на Регионално управление на образованието - гр. Бургас
от акад. Николай Денков – Министър на образованието и науката


Дата: 01.11.2021 г. - Преминаване на обучение от разстояние в електронна среда за 50% от паралелките в училищата на територията на общините Бургас, Карнобат, Приморско и Царево

Съгласно заповед РД09-3974/ 29.10.2021 г. на министъра на образованието и науката, паралелките в училищата на територията на общините Бургас, Карнобат, Приморско и Царево преминават на ротационен принцип за периода 02.11.-12.11.2021 г.


Дата: 25.10.2021 г. - Конкурс за длъжността „Главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – Национален инспекторат по образованието

Повече може да прочете в раздела за обявени конкурси - тук

Дата: 13.10.21 г. - Кампания за приобщаване на децата от уязвими групи към системата на предучилищното образование


В изпълнение на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, РУО – Бургас, в партньорство с Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), проведе Мотивационна кампания за родители на деца от уязвими групи. Целта на кампанията е формиране на мотивация у родителите за приобщаване на децата им към системата на образованието.

На 05.10.2021 г. домакин на кампанията беше Детска градина „Калина Малина” в гр. Айтос, а на 06.10.2021 г. кампанията се проведе в КЦ „Морско казино“ в Бургас с домакинството на Детска градина „Калинка“ – кв. Рудник, гр. Бургас.


Дата: 23.09.2021 г. - Националната кампания по лицензиране на училища в програмата на Наградата


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинк към сайта

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецкратка информация


Дата: 16.09.2021 г. - Отбелязване на Международния ден на мира на 21.09.2021 г.


Кратък материал


Поздравителни адреси за началото на учебната 2021/ 2022 година


от инж. Виолета Илиева - Началник на Регионално управление на образованието - гр. Бургас
от г-жа Ирена Анастасова – Председател на Комисията по образованието и науката в 46-ото Народно събрание
от проф. Николай Денков - Министър на образованието и науката
от проф. д.н. Мария Нейкова - Областен управител на област Бургас