Регионалното управление на образованието е териториална администрация към Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецминистъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование. Регионалното управление на образованието създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта.


                                                   

                                                ПЕТЯ ПЕТРОВА –  НАЧАЛНИК                           

                                           

                                      rio_burgas@mon.bg                     

                     тел. 056/ 81 32 49; 056/ 87 49 61

              Приемни дни: вторник и четвъртък от 14.00 до 16.00 часа


 

 


ОТДЕЛ  „Организационно-методическа дейност и контрол” /ОМДК/


Приемни дни: понеделник - 14.00 - 16.00 часа, сряда 10.00 - 12.00 часа


Началник отдел


 Лиляна Иванова

 lilyana.ivanova@ruo.mon.bg

  056/ 87 49 66

Старши експерти по:

 


 

Организация на средното образование

 Деян Божинов

 deyan.bozhinov@ruo.mon.bg

056/ 87 49 63

Организация на средното образование

 Валентина  Камалиева

 valentina.kamalieva@ruo.mon.bg

056/ 87 49 83


Професионално образование и обучение

 Христина Димитрова


hristina.dimitrova@ruo.mon.bg

056/ 87 49 83

Български език и литература


Слава Гиздова-Петкова

slava.gizdova-petkova@ruo.mon.bg
056/ 87 49 85

Математика

Димитринка Стоянова dimitrinka.stoianova@ruo.mon.bg
056/ 87 49 73

Чужд език и по майчин език

 Жанета Димитрова

 zhaneta.s.dimitrova@ruo.mon.bg

056/ 87 49 73


Природни науки и екология


 Обществени науки, гражданско образование и религии

 Веселка Тодорова

 veselka.todorova@ruo.mon.bg

056/ 87 49 85

Предучилищно образование

 Иван Бъчваров ivan.bachvarov@ruo.mon.bg

056/ 87 49 76

За обучението в начален етап

 Галя Киркова

 galya.kirkova@ruo.mon.bg

056/ 87 49 74


Физическо възпитание и спорт

 Павлина Алексиева

 pavlina.aleksieva@ruo.mon.bg

056/ 87 49 64


Квалификация на педагогическите специалисти

 Гюлшен Еминова

 gyulshen.eminova@ruo.mon.bg

056/ 87 49 64


Приобщаващо образование
 Яница Куманова
 ianitsa.kumanova@ruo.mon.bg056/ 87 49 76

Информатика и информационни технологии
 
  

 

ОТДЕЛ  „Административно - правно, финансово – стопанско и информационно обслужване” /АПФСИО/


Началник отдел

 Стелиана Сашева

 

 steliana.nedeva@ruo.mon.bg

056/ 87 49 67


Главен счетоводител

Венета Георгиева - Стоянова

veneta.georgieva-stoianova@ruo.mon.bg

056/ 87 49 62


Счетоводител - касиер
 Гергана Томова
 
 gergana.tomova@ruo.mon.bg056/ 87 49 65

Специалист-деловодител

 Елена Драганова

elena.draganova@ruo.mon.bg

056/ 87 49 82


Технически сътрудник

 
Нели Желязкова


neli.zheliazkova@ruo.mon.bg

056/ 87 49 61

056/ 81 32 49

Старши експерт - човешки ресурси

 Цветелина Атанасова

 tsvetelina.a.atanasova@ruo.mon.bg

056/ 87 49 84


Старши експерт по информационно осигуряване


Галина Георгиева

 


galina.georgieva@ruo.mon.bg


056/ 87 49 68
Старши експерт по анализ на информацията
 инж. Анелия Керенска
 anelia.kerenska@ruo.mon.bg056/ 87 49 68

Изпълнител шофьор

 Петър Савов  

 


 Последна промяна: 31.08.2023 г. 09:00