Регионалното управление на образованието е териториална администрация към Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецМинистъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета. Регионалното управление на образованието създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта.
СТРУКТУРА  НА  РУО - БУРГАС


 

 ПЕТЯ ПЕТРОВА –  НАЧАЛНИК                                                         rio_burgas@mon.bg             тел. 056/813-249; 056/874-961


 

 

 

 

ОТДЕЛ  „Организационно-методическа дейност и контрол” /ОМДК/

Началник отдел


 Лиляна Иванова

 lilyana.ivanova@ruo.mon.bg

  056/ 87 49 66

Старши експерти по:

 


 

Организация на средното образование


 Деян Божинов

 deyan.bozhinov@ruo.mon.bg

056/ 87 49 63

Организация на средното образование

 Валентина  Камалиева

 valentina.kamalieva@ruo.mon.bg

056 /87 49 73


Професионално образование и обучение

 


 

Български език и литература


 

 

Математика

  

Чужд език и по майчин език

 Жанета Димитрова

 zhaneta.s.dimitrova@ruo.mon.bg

056/87 49 73


Природни науки и екология

 Таня Колева

 tanya.koleva@ruo.mon.bg

056 /87 49 83


Обществени науки, гражданско образование и религия

 Веселка Тодорова

 veselka.todorova@ruo.mon.bg

056/ 87 49 85

Предучилищно образование

 Иван Бъчваров ivan.bachvarov@ruo.mon.bg

056 /87 49 76

За обучението в начален етап

 Галя Киркова

 galya.kirkova@ruo.mon.bg

056 /87 49 74


Физическо възпитание и спорт

 Павлина Алексиева

 pavlina.aleksieva@ruo.mon.bg

056 /87 49 64


Квалификация на педагогическите специалисти

 Гюлшен Еминова

 gyulshen.eminova@ruo.mon.bg

056 /87 49 64


Приобщаващо образование
 Яница Куманова
 ianitsa.kumanova@ruo.mon.bg056 /87 49 76

Информатика и информационни технологии

 
  

 

ОТДЕЛ  „Административно - правно, финансово – стопанско и информационно обслужване” /АПФСИО/

Началник отдел

 Стелиана Сашева

 

 steliana.nedeva@ruo.mon.bg

056/ 87 49 67


Главен счетоводител

 Димка Георгиева

 dimka.georgieva@ruo.mon.bg

056 /87 49 62


Счетоводител - касиер
 Гергана Томова
 
 gergana.tomova@ruo.mon.bg056/ 87 49 65

Специалист-деловодител

 Елена Драганова

 

056/87 49 82

Технически сътрудник

 
Нели Желязкова


neli.zheliazkova@ruo.mon.bg

056/87 49 61;

056/81 32 49;

факс 056/ 81 32 59

Старши експерт - човешки ресурси

 Цветелина Атанасова

 tsvetelina.a.atanasova@ruo.mon.bg

056/87 49 84


Старши експерт по информационно осигуряване


 Георги Христов

 (Галина Георгиева)


 georgi.hristov@ruo.mon.bg


056 /87 49 68
Старши експерт по анализ на информацията

 инж. Анелия Керенска
 anelia.kerenska@ruo.mon.bg056 /87 49 68

Изпълнител шофьор

 Петър Савов  

 

ПРОГРАМИ КЪМ БЮРО ПО ТРУДА - БУРГАС

  
  

 Последна промяна: 27.06.2022 г. 09:40