Последна промяна: 11.05.2023 г. 15:35Дата: 11.05.2023 г. Тази година високата награда на МОН  "Свети Иван Рилски" бе присъдена на г-н Иван Стоянов - директор на СУ „Христо Ботев“- гр. Карнобат


Днес четирима директори на училища от страната, които стимулират развитието на учителите и ги мотивират да търсят и прилагат нови и модерни методи на образование, бяха отличени с високата награда на Министерството на образованието и науката  „Св. Иван Рилски“ на тържествена церемония в Рилския манастир.


Изключителна гордост е за нас, че един от четиримата наградени е г-н Иван Стоянов - директор на СУ „Христо Ботев“- гр. Карнобат.

За времето, през което е директор на СУ „Христо Ботев“- гр. Карнобат, чрез умелото и компетентно ръководене на управленския екип, екипите от преподаватели,  специалисти и служители и чрез стратегически изградени партньорства с институции, неправителствени организации, Училищното настоятелство, Обществения съвет, г-н Иван Стоянов успя да утвърди училището като институция с нова, модерна, напълно съвременна визия, която се превръща в отправна точка на трансформация на образователната среда и образователните подходи за десетки български училища. Поетапно и последователно в продължение на повече от 10 години в СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат се създава и утвърждава модел на развитие на българското училище, основан на съвременните световни образователни и технологични достижения, гарантиращ развитието на всеки ученик и усъвършенстване на неговата личност, в това число и на ученици със специални образователни потребности, от малцинствени групи, от чужди държави или живеещи в неравностойна социална среда.


СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат е пример в национален мащаб за модерна, високотехнологична и дигитализирана образователна среда, в която се пробират и прилагат иновативни практики и методи в преподаването. Промяната на училището е постигната с поредица проекти с международно, национално, общинско и собствено финансиране и чрез стратегически изградени партньорства. От идеята до реализацията тези проекти са ръководени от г-н Иван Стоянов, като всичко в тях е прецизирано до най-малкия детайл, съобразено с възможностите и потребностите на педагогическите специалисти и на учениците в училището.  В последните 7 години ключови за модернизацията на училището са три мащабни проекта, свързани с цялостната промяна на учебната среда и философията на преподаване.


В последните години СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат, под ръководството на г-н Иван Стоянов, е най-динамично развиващото се училище в област Бургас. Педагогическите специалисти и учениците успешно работят с технологии от последно поколение, върху които се гради усвояването на зания и умения по нов и ефективен начин. Г-н Иван Стоянов и неговият екип са лидери по представяне на STEM практики и вдъхновители на образователни трансформации, работейки с водещи образователни експерти и неправитествени оргазации в страната и чужбина. За период от 7 години представители на училищния екип и лично г-н Иван Стоянов са консултирали, подкрепили и предали опита си на повече от 150 училища в страната и няколко училища в чужбина във връзка с разработването на конкретни проекти за промяна на образователната среда.


През учебната 2022/2023 година с подкрепата на РУО - Бургас училището се превръща в център за споделяне на педагогически дейности и иновативни подходи в образованието за област Бургас. Организирани и представени са множство образователни практики, посетени от повече от 100 учители и директори.


Новият съвременен облик и модерният дух, които носи СУ „Христо Ботев” - гр. Карнобат, имат видими измерения в общественото пространство и неизменно се свързват с личността на директора на училището г-н Иван Стоянов. Разгърнатото и мащабно мислене, ясната визия за переспективите на образованието, безспорните лидерски качества, умението да заявява и отстоява собствени виждания, позиции и принципи, да обединява училищната общност, да изгражда партньорства, чийто център е просперитетът на младите хора, са основанието РУО - Бургас да предложи г-н Иван Димитров Стоянов – директор на СУ „Христо Ботев” - гр. Карнобат, за удостояване с наградата „Свети Иван Рилски”.

0