ЗАКОНИ


  ПРАВИЛНИЦИ


  НАРЕДБИ

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства oт държавния бюджет за компенсиране на разходите извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНаредба за обмена на документи в администрацията              

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси   

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя 

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец     

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби               

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец          

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА за приобщаващото образование       

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител"              

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител"               

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование       

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби               

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование    

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища           

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 1 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура         

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 1 от 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)         

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 1 от 09.04.2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена        

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити 

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години 

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата        

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности         

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 2 от 07.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни             

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 2 oт 18.05.2009 г. за усвояването на книжовния български език 

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 2 от 24.08.2007 г. за приемане на ученици в спортните училища

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори          

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 2 от 7.07.1999 г. за материално стимулиране на обществените възпитатели               

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 2 от 20.01.2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици           

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 3 от 12.08.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на държавния план-прием за училищата по изкуствата и училищата по културата

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини             

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити           

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване       

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 3 от 27 .04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата               

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 3 от 07.05.1993 г. за приемане на ученици с конкурсен изпит след завършен 7 клас в профилирани паралелки по изобразително изкуство, музика, хореография и християнско изкуство и култура на средните общообразователни училища       

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда    

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист            

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план             

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 5 от 15.09.2017 г. за регистъра на професионалните колежи        

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование         

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка          

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език 

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения       

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка 

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г.за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 8 от 04.12.2018 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищните столове        

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование         

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала           

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование   

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания           

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците             

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование     

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни       Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец      

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 16 от 01.07.2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор" в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 18 от 09.09.2021 г. за инспектирането на детските градини и училищата     

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 24 от 10.09.2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие     

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 24 от 05.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план     

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях              


 КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

КТД за системата на предучилищното и училищното образование №Д01-415/ 28.12.2023 г.
КТД за системата на предучилищното и училищно образование от 06.12.2022 г.
КТД за системата на предучилищното и училищното образование - община Бургас - 24.06.2022 г.
Анекс ДО1-74/ 25.03.2024 г. към КТД от 28.12.2023 г.
Анекс № Д01-192/ 10.08.2023 г. към КТД № Д01-269/ 06.12.2022 г.
Анекс ДО1-157/20.07.2022г. към КТД Д01-197 от 17.08.2020г.
Анекс ДО1-44/ 04.04.2022 г. към КТД Д01-197 от 17.08.2020г.

Анекс ДО1-247/11.11.2021г. към КТД Д01-197 от 17.08.2020г.
Анекс КТД за системата на предучилищното и училищното образование - община Бургас - 27.08.2021 г.
Анекс №Д01-169/29.07.2021 г. към КТД за системата на предучилищното и училищното образование №Д01-197/17.08.2020 г.
Анекс КТД за системата на предучилищното и училищното образование - община Бургас-07.01.2021
Анекс на КТД за системата на предучилищното и училищното образование- 07.12.2020
КТД за системата на предучилищното и училищно образование от 17.08.2020 г.
Колективен трудов договор за община Бургас oт 24.06.2022 г.
Колективен трудов договор за община Бургас от 24.06.2020 г.
Колективен договор за системата на предучилищното и училищно образование от 08.06.2020 г.
Анекс към КТД за системата на предучилищното и училищното образование Д01-100 от 11.06.2018 г. (11.05.2020 г.)


 ТАРИФИ


ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование