IV класДата на изпита

Български език и литература

29 май 2023 г., начало 10:00 часа

Математика

30 май 2023 г., начало 10:00 часа


VІІ класБългарски език и литература

13 юни 2023 г.,

начало 09:00 часа

Математика

16 юни 2023 г.,

начало 09:00 часа

Чужд език (по желание на ученика)

14 юни 2023 г.,

начало 09:00 часа


X клас


 
Български език и литература

13 юни 2023 г.,

начало 11:00 часа

Математика

16 юни 2023 г.,

начало 11:00 часа

Чужд език (по желание на ученика)

14 юни 2023 г.

  • Писмена част:

- за ниво В1 и В1.1., начало 11:00 часа

- за ниво А2, начало 11:30 часа

- за ниво А1, начало 12:00 часа

  • Компонент "Говорене" - по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика)

19 юни 2023 г.
по график в две сесии - от 08:30 и от 14:30 часа
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ


Заповед № РД09-4065/30.08.2022 г.

за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2022/ 2023 година


Последната промяна: 05.09.2022 г. 09:53