Последна промяна: 14.04.2022 г. 09:48


Предоставената от Министерството на образованието и науката възможност за желаещите да работят като учители в България украинци

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецИнформация (линк)

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинк към свободни работни места на територията на област Бургас


I. Процедура за насочване и записване на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и училища

           1. Насочването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за прием и обучение в държавните и в общинските детски градини и училища може да се осъществява след:

            1.1. подаден документ от родител/настойник/попечител/представител на детето или ученика за получаване на международна или временна закрила до Държавната агенция за бежанците (ДАБ) и нейните поделения в страната;

           1.2. предоставен личен номер на чужденец (ЛНЧ) на детето или ученика, вписан в регистрационна карта на родител/настойник/попечител/представител на детето или ученика, ако детето или ученикът са под 14-годишна възраст, съответно вписан в самостоятелна регистрационна карта – над 14-годишна възраст.

           2. Записването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в държавните и в общинските детски градини и училища може да се извърши след:

           2.1. насочване от началника на Регионално управление на образованието (РУО) на детето или ученика за прием и обучение в съответната детска градини или училище;

           2.2. представен в детската градина или училището медицински документ от първичен медицински преглед на детето или ученика, че е клинично здраво, издаден от личен лекар, избран от родителя настойника/попечителя/представителя на детето или ученика, или от лекар в поделенията на ДАБ;

           2.3. провеждане на събеседване и насочване на детето или ученика в определена подготвителна група на задължителното предучилищно образование или в определен клас на училищното образование, когато детето или ученикът не притежава документ за завършен клас, етап или степен на образование, съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила (обн., ДВ, бр. 32 от 21.04.2017 г.).

           II. Родителят/настойникът/попечителят/представителят на детето или ученика, търсещо или получило международна или временна закрила, може да подава Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецзаявление по образец, за прием в държавните и в общинските детски градини и училища по електронен път: rio_burgas@mon.bg или на място, в административната сграда на РУО-Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. Гладстон № 150.


Допълнителна информация за насочването на децата и учениците към детски градини и училища може да се получи на телефон +35956/ 874961 - деловодство на РУО-Бургас.


Заявление по образец