Добре дошли в сайта на РУО-Бургас!
Дата:09.12.2022 г. - Професионална гимназия по транспорт - проект „Ученически практики“


Бургаската Професионална гимназия по транспорт участва по проекта „Ученически практики“ на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Целта е учениците да получат практическо обучение в реална среда по професии с приоритетно значение за икономиката на страната.

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецВръзка към пълната новина


Дата: 08.12.2022 г. - Съвещание на директори на образователни институции от област Бургас, организирано от РУО Бургас по предложение на СРСНПБ - област Бургас.
Споделен опит и добри образователни практики представиха директори от различни учебни заведения за:
1. Споделяне на отворени образователни практики.
2. Работа с родители.
3. Награди в училищната общност.
4. Работа с уязвими групи.
6. Занимания по интереси.
Добри практики за повишаване резултатите от НВО и ДЗИ.
7. Изработване на нови карти за оценяване резултатите от труда на директори в зависимост от вида на образователната институция. Обучение за Атестирането на педагогическите специалисти и казусите от практиката, коментирани с лектора
г- жа Яна Христова.


Дата: 07.12.2022 г. - Урок по Дигитални науки в ОУ "Свети Климент Охридски" - гр.Бургас

Кметът на Бургас Димитър Николов и изпълнителният директор на Училищна Телерик Академия г-н Петър Шарков посетиха едно от седемте бургаски училища, в които от тази учебна година стартираха безплатни за учениците курсове по програмиране и дигитални науки – ОУ „Св. Климент Охридски“.
Гостите присъстваха на урок на групата по дигитални науки, която се състои от 20 ученици от 5-тите класове. Децата запознаха гостите със средата за визуално програмиране Micro:bit и представиха проектите си на малкия програмируем микрокомпютър. Платката може да се използва за програмиране на невероятни изобретения - от роботи до музикални инструменти.
В края на урока учениците, заедно със своя ръководител Силвия Пенева - зам.-директор на ОУ „Св. Климент Охридски“, провериха знанията си по модул „Дигитална грамотност“ чрез платформата за обучение, базирана на игри – Kahoot. Петокласниците споделиха пред гостите, че посещават занятията с голям интерес и се запознават със света на технологиите.
Директорът на ОУ „Св. Климент Охридски“ Женя Железова изрази своята благодарност към кмета Димитър Николов и Училищна Телерик Академия за възможността, която имат учениците ѝ.
Обученията са част от мащабната програма за подобряване на дигиталната грамотност сред учениците в Бургас, която се финансира от Общината. Само през тази учебна година, над 600 деца в морския град имат възможност да се обучават по програмите, разработени от Училищна Телерик Академия.
По време на урока присъстваха още директорът на Дирекция „Образование и демографски въпроси” в Община Бургас Веселина Таралова и Райничка Дюлгерова - зам.-директор по учебната дейност в ОУ „Климент Охридски“.


Дата: 06.12.2022 г. - Открит бинарен урок по английски език и предприемачество

На 28.11.2022 г. в ПГСС „Златна нива“ – гр. Айтос, общ. Айтос, се проведе открит бинарен урок по английски език и предприемачество с ученици от IX б клас в училището, професия „Организатор на туристическа агентска дейност“. Темата на урока беше „Настаняване на гости в хотел в селска къща“.
Учениците и техните учители, г-жа Незиха Ахмед и г-жа Деница Милушева-Асенова представиха настаняване на гости в хотел и в селска къща, като всички ученици имаха определена роля. Урокът се проведе на български и на английски език, като учениците успешно демонстрираха усвоената терминологията на чуждия език, свързана с туристическото организиране и обслужване в туризма.
На събитието присъстваха старши експерти от РУО Бургас г-жа Жанета Димитрова – старши експерт по чужд език и по майчин език, и г-н Иван Бъчваров – старши експерт по предучилищно образование, директори на училища от община Айтос, заместник-директори, учители.


Дата: 06.12.2022 г.

Основно училище „Христо Ботев“ – с. Бата е бенефициент по проект „Следващите поколения в община Поморие – по-отговорни при използването на ресурсите и въвлечени в трансформацията към кръгова икономика чрез образователни, осведомителни и промоционно-демонстрационни мерки“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, приоритетни оси „Кръгова икономика и управление на ресурси“. Общата стойност на проекта е 389 645.48 лв., а максималният размер на безвъзмездната финансова помощ – 387 279.31 лв. Проектът е предвиден да се изпълни до м. април 2024 г.
На 30.11.2022 г., в Градската художествена галерия „Дечко Стоев“ в гр. Поморие се проведе първата информационна среща, където г-жа Петя Стоянова - директор на ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата представи проекта. ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата ще изпълнява проектните дейности в партньорство с:
1. International Development Norway AS (Международна норвежка организация);
2. ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Каблешково;
3. ДГ „Сребърно звънче“ – с. Страцин.
Проектът цели разработване и провеждане на различни образователни кампании за повишаване осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклирането на отпадъци и кръговата икономика сред разнородни образователни институции в община Поморие.


Дата: 05.12.2022 г. - Събитие "Регионален Турнир на Фондация БЕСТ за източна България"


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецЛинк към публикацията от сайта на АЕГ "Гео Милев"

 

Дата: 02.12.2022 г. - Областно представяне на резултатите по проект „Глас за всяко дете“


На 28.11.2022 г. в х-л Аква, се проведе кръгла маса, организирана от РЦПППО-Бургас, на тема: „Областно представяне на резултатите по проект „Глас за всяко дете“, реализиран в партньорство с Уницеф България. Проектът цели поетапното въвеждане и използване на помощни средства за допълваща и алтернативната комуникация (ДАК) в детски градини и училищата в България, за да могат всички деца да учат и общуват заедно с връстниците си.
Гости на кръглата маса бяха г-жа Яница Куманова - старши експерт по приобщаващо образование в РУО – Бургас, директори и педагози от училища и детски градини в област Бургас, както и специалисти от РЦПППО – Бургас. Събитието беше открито от г-жа Антоанета Стоянова – Директор на Регионален център гр. Бургас, която подчерта колко важно е да се подобри разбирането и информираността за необходимостта от използване на допълващата и алтернативната комуникация и наличните инструменти и технологии.
Г-жа Албена Димитрова, като координатор на проекта, представи реализираните дейности, които включваха: повишаване на капацитет на РЦПППО за обучение и методическа подкрепа; разработване на българска система от символи и обучителен пакет; подкрепени деца, родители, учители за работа с ДАК и разпространение на опита. Трима специални педагози от РЦПППО гр. Бургас бяха обучени в прилагане средства на ДАК. Те взеха участие, съвместно с други специалисти от страната, във валидирането на типично български символи, чрез гласуване във globalsymbols.com от над 1000 символа се избраха 257 български такива. Обучените специалисти от РЦПППО - Бургас бяха ангажирани и работиха с 10 невербални деца по проекта, като включваха средствата на ДАК, в това число Cboard. Дейността продължи 6 месеца, като се проследяваше напредъкът на децата, чрез инструментариум, предложен от УНИЦЕФ, апробиран в други държави в региона. Организирани бяха обучителни семинари и последващи методически подкрепи на учители, специалисти, родители, които имат пряк интерес и нужда да прилагат средства за ДАК.
Г-жа Татяна Янакиева разказа какво е допълваща и алтернативна комуникация и за кои лица е предназначена, като подчерта, че крайната цел на ДАК е да позволи на хората с комплексни комуникативни потребности, ефективно и ефикасно, да взаимодействат с другите и да участват в дейности, които харесват. Тя направи демонстрация на приложението за преобразуване на символна комуникация в реч -  Cboard, с което работиха десетте невербални деца по проекта.
Във втората част специалистите от РЦПППО гр. Бургас, обучени в рамките на проект „Глас за всяко дете“: Виктория Ганчева - ресурсен учител, Галя Гачева - психолог и Стефка Черногорова – логопед споделиха с присъстващите кратка информация за децата, включени в проекта, техните възможности и комуникативни потребности и как работата с ДАК и въвеждането на Сboard е повлияла на развитието им.
В заключение, всички участници се обединиха около това, че с постоянство от страна на специалистите и родителите може да се постигнат много добри резултати, а ние, като професионалисти, ще продължаваме да разпространяваме опита за използване на ДАК при работа с ДУСОП.

Дата: 01.12.2022 г. - Проект „Променяме се с климата“


С водещата роля на Института за прогресивно образование, СУ „Константин Петканов“ – гр. Бургас и още шест училища в България са партньори по проект „Променяме се с климата“. Проектът се изпълнява по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и е съфинансиран от българската държава.

На 24 ноември 2022 година, в Регионална библиотека “Пейо Яворов” - Бургас се проведе Регионална информационна среща по проект “Променяме се с климата” с домакинството на СУ „Константин Петканов”. В срещата взеха участие 60 представители на училища от град Бургас, преподаватели от Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, експерти от Регионално управление на образованието, Регионална инспекция по околната среда и водите, Регионална дирекция по горите, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Дирекцията на Природен парк „Странджа“, представители на сдружението „Зелена Странджа“, сдруженията на пчеларите и земеделските производители.

На регионалната информационна среща бяха представени някои от основните продукти, създадени по проект “Променяме се с климата“, като:


  • Информационно-образователния портал КЛИМАДАПТ. В него може да се намери полезна информация за същността, последиците и мерките за справяне с предизвикателствата, свързани с климатичните промени. В портала са включени различни по своя характер образователни материали, сценарии и дейности, които дават възможност за разнообразна образователна и практическа дейност.  Тези материали ще бъдат общодостъпни през м. януари 2023 година на страницата  https://klimadapt-bg.org;

  • Създадените от Института за прогресивно образование програми за обучение на педагогически специалисти по темата. Програмите са фокусирани върху измеренията на климатичните промени и влиянието им върху околната среда, икономическите сектори, градската среда и здравето на хората. Програмите са вписани в ИРОПК на МОН.

Част от работата на срещата беше и обсъждане на възможности за иницииране на малки училищни проекти и осъществяване на кампании на местно ниво. Техният фокус е осигуряване на възможност за постигане на основната цел на проекта - организиране на мащабна кампания за повишаване на осведомеността и компетенциите на българската общественост по отношение на влиянието на климатичните промени върху човешкото здраве, околната среда и социалния и икономически живот на съвременното общество, както и конкретнитете мерки по смегчаване, адаптация и устойчивост спрямо промените в климата, които трябва да се предприемат.

Интересни идеи за кампании бяха формулирани в рамките на груповата работа. Представителите на младите хора изведоха на преден план необходимостта от създаване на условия за “зелен” транспорт чрез разширяване на възможностите за използване на велосипедите.

Естествено продължение на срещата беше обучението за учители на тема "Екологичното образование в училище - климатичните промени, природните бедствия и здравето на хората", в което взеха участие 40 педагогически специалисти от различни бургаски училища.

Повече за темите и резултатите от срещата ще бъдат публикувани скоро на сайта на проекта “Променяме се с климата”.

  


Дата: 30.11.2022 г. - Бургаските Окръжен и Районен съд стартираха образователната програма в Профилирана гимназия за романски езици

С открит урок посветен на домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите стартира образователната програма на Окръжен и Районен съд – Бургас в Профилирана гимназия за романски езици „Георги С. Раковски“, през тази учебна година. Училището е активен участник в образователните инициативи на двата съда от 2014 година до сега. През 2016 година, Бургаските Окръжен и Районен съд връчиха специални грамоти на ученичката от Гимназия за романски езици „Георги С. Раковски“, Гюлсум Хасан, за участието и в конкурс на тема „Законът и справедливостта“ и на преподавателят Катя Иванова, за стимулът и инициативността в реализирането на образователната програма на двата съда.

Темата за домашното насилие не бе избрана случайно, а е част от 16-тите Световни дни за борба с насилието, които се провеждат ежегодно от 25 ноември до 10 декември. Лекторът, съдия Стоян Мутафчиев, е убеден, че усилията в борбата с този проблем трябва да се концентрират върху превенцията. „Проблемът е много голям и е необходимо обществото да бъде ангажирано. Осведомеността на младите хора е от голямо значение“, коментира районният магистрат.

Районен съд – Бургас е разгледал 141 дела по Закона за защита от домашното насилие през 2022 г., в периода от началото на годината до 31 октомври. Предходната година разгледаните дела по този закон са 171. По 47 от делата за тази година искът е уважен изцяло и по тях е издадена заповед за защита. По 12 от делата искът е уважен отчасти, по 6 – отхвърлен. През 2021 г. съдът е издал 54 заповеди за защита на жертви от домашно насилие, а по 17 дела е уважил искът частично.

Съдия Мутафчиев запозна учениците с видовете домашно насилие, които дефинира и разглежда закона. Лекторът представи пред деветокласниците казуси, които среща в съдебната си практика. „Всяко насилие представлява целенасочен акт за засягане на правата на жертвите, което влече след себе си засягане и на психиката им“, каза съдията.

Откритите уроци по право в Профилирана гимназия за романски езици в Бургас продължават днес и утре, с темите за представяне на професиите „съдия“, „прокурор“, „следовател“ и как можем да защитим правата си чрез съдебните институции.


Дата: 29.11.2022 г. - Обединено училище „Св. Климент Охридски“ – гр. Бургас, кв. Рудник, празнува 150 годишен юбилей

През 1872 година, в онези размирни, революционни времена, в годината, в която е заловен Апостола на свободата, в България, в село с име Ходжамар /днес кв. Рудник/, в местността „Дермендере“, отваря врати едно килийно училище, в което учениците се обучават на църковнославянски език.

Ученици, учители, родители и гости  на училището се насладиха на празничната програма, подготвена с много любов и старание.


Дата: 28.11.2022 г. -  ”Ролята на физическото възпитание за развитието на личността на ученика” -  Спортно училище ”Юрий Гагарин”


На 24.11.2022 г. треньори от Спортно училище ”Юрий Гагарин” поставиха началото на нова инициатива за провеждане на открити уроци под наслов ”Ролята на физическото възпитание за развитието на личността на ученика”. Директорът на Спортно училище ”Юрий Гагарин”- ГЕН Янчо Стойчев с подкрепата и съдействието на Директора на Основно училище „Елин Пелин”-г-жа Пепа Запрянова, съвместно организираха първият открит урок в двора на ОУ”Елин Пелин”.
Това е една от инициативите на Спортно училище”Юрий Гагарин ”, предшестващи честването на 50 години от създаване на училището през 2023 година.
В първия открит урок ученици, обучаващи се в професионално направление ”Спорт” със специалност ”Помощник-треньор по футбол” ,показаха базови упражнения на техническа тренировка по футбол на учениците от втори клас на ОУ”Елин Пелин” .Урокът бе проведен от бъдещите помощник-треньори в училището — домакин, под ръководството на треньор - Георги Терзиев.
Директорът на СУ”Юрий Гагарин” награди малките спортисти с футболни топки и ги мотивира да бъдат дисциплинирани и отговорни,както в спорта - така и в учението,за да се изградят като успешни личности.
Ръководството на СУ”Юрий Гагарин” поднася своите благодарности, към Директора на ОУ”Елин Пелин” - г-жа Пепа Запрянова,за оказаната подкрепа!Дата: 25.11.2022 г. - Провеждане на традиционен маратон "Да заменим дрогата със спорт" - 6.12.2022 г.


Във връзка с инициативата за недопускане на психоактивни вещества в училище под надслов „Не на дрогата в училище! Да на подкрепата и надеждата! Присъедини се и ти!” НЕГ „Гьоте” организира традиционния празничен маратон за ученици, учители и родители, съпричастни към каузата. Той ще се проведе на 6.12.202 от 10:30 часа. Маршрут - начален пункт - НЕГ „Гьоте", парк-хотел „Цурк”, плажна алея, краен пункт - Морско казино.
Маратонът е част от мероприятията, организирани от НЕГ „Гьоте" с цел превенция на употребата на психоактивни вещества, подкрепа на младите хора за изграждане на социално отговорно поведние и пълноценни междуличностни отношения.
Желаещите да се включат участници, моля да потвърдят участието си до 2.12.2022 г. на e-mail: office@neg-goethe.org

Дата: 24.11.2022 г. - Ученици от ПГЧЕ „Васил Левски“ участваха в поредица от инициативи като посланици на здравословния начин на живот


В седмицата за здраве – 14-19 ноември 2022 г., учениците от клуб по интереси „ЗДРАВЕЦ“ с ръководител Ваня Димчева-Костаниян, съвместно с Ученическия съвет към ПГЧЕ „Васил Левски“ гр. Бургас и учителите по  Биология и здравно образование организираха и участваха в поредица от инициативи, свързани със здравословния начин на живот, здравословното хранене и хроничните заболявания, свързани с неправилния хранителен режим.

В дейностите през тази седмица се включи цялата ученическа общност на гимназията, учителите и партньори по проекти от НПО.

Целта на организираната седмица за здраве беше, да се насърчат повече ученици да се включат в инициативата, да се събуди интересът им да бъдат информиране за здравето си, да се повишат знанията им за здравословните храни, балансираното хранене и правилния хранителен режим и основните хронични заболявания, свързани с рисковите фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност. Предложението към бургаските тийнейджъри да се включат в тези инициативи е на учениците от клуб „ЗДРАВЕЦ“ и Ученическия Съвет, подкрепени от Директора на гимназията – г-жа Весела Иванова, с идеята да се мотивират учениците към една по-задълбочена здравна култура и природосъобразен начин на живот.

В рамките на седмицата на здравето в ПГЧЕ „Васил Левски“ ръководството на гимназията зарадва ученици и учители с поставянето на вендинг автомати за здравословна храна, произведена по рецептури, съответстващи на балансирано хранене и за поддържане на здравословен хранителен режим.

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецВръзка към пълната новина


Дата: 23.11.2022 г. - Есенно издание на форум „Базар на професиите“ – 2022

Форум „Базар на професиите“ – 2022 бе организиран от община Бургас и кариерните консултанти към Център за подкрепа на личностното развитие. Домакин на мероприятието беше ОУ „Елин Пелин“ – Бургас.

Във форума участваха представители на 20 училища от община Бургас, като всяко от тях имаше изграден своеобразен щанд, на който ученици и родители имаха възможност да получат отговори на всички въпроси, които ги вълнуват относно учебния процес и бъдещата реализация на учениците.

Основната идея на форума бе кандидат - гимназистите да  направят своя правилен кариерен избор. Да затвърдят желанието си, ако са избрали бъдещото си училище или по-лесно да направят своя избор след среща с педагози и ученици от профилирани, професионални гимназии и средни училища.

По време на форума учениците имаха възможност да  попълнят въпросници за професионално ориентиране и да получат подкрепа  от квалифицирани кариерни консултанти.Дата: 22.11.2022 г. - Световна седмица на предприемачеството 14 - 20 ноември 2022 година

„Бъдещето зависи от това, което правим в момента“


Във връзка със Световната седмица на предприемачеството, организирана от JA Bulgaria, под егидата на UNICEF, на 17 ноември 2022 година Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас в ролята на организатор и домакин проведе иновационен лагер под мотото „Бъдещето зависи от това, което правим в момента“.

Интерес предизвика фактът, че поколението Z, което отдава важно значение на екологичните събития - промени в климата, натрупване на отпадъци в природата, замърсяване на въздуха, има недостатъчно доверие в процеса на рециклиране. Това бе поводът за организиране на уъркшоп, в който ученици от Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас, Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – Карнобат и студенти от специалност „Индустриален мениджмънт“ от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, групирани в четири отбора, в рамките на четири часа разработиха проект за кръгова икономика по темата „Храната на бъдещето в нашия град“.

Кръговата икономика е алтернативно решение на сегашната линейна икономика, която се основава на мисленето "вземи, направи, използвай и изхвърли". Ако продължим да използваме досегашния модел, до 2050 година ще са ни необходими три планети земи, които да доставят нужните ресурси. Кръговата икономика е модел, който се основава на принципите на елиминиране на отпадъците и замърсяването, запазване на продуктите и материалите, употреба и възстановяване на природните системи.

След креативна и ползотворна екипна работа, отборите представиха и защитиха своите идеи пред жури в състав: доцент д-р Добромир Йорданов - преподавател в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, Галина Стоянова - старши експерт по професионално образование и обучение в РУО - Бургас, Маргарита Паскалева - директор на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – Карнобат и Мартин Илиев - директор на Средно училище „Епископ Константин Преславски“ - Бургас. След презентиране на проектите, членовете на журито зададоха своите въпроси към отборите, с цел пълно разгръщане на идеята и оценяване на проекта.

Първо място бе присъдено на отбор „Safety Wrap“ с девиз „Чиста природа, сигурно бъдеще“, чието решение включваше нови биоразградими опаковки, изградени от царевично нишесте и биопластмаса.

Другите отбори предложиха интересни идеи като вендинг апарат за рециклиране на отпадъци; мобилна апликация за оползотворяване на излишната храна, както и интелигентни решения при компостиране и разработване на биоземеделие с биоторове.

Дата: 21.11.2022 г. - Седмица за превенцията на агресията


За поредна година в СУ “Н. Й. Вапцаров“ – гр. Царево се проведе Седмица за превенция на агресията. По традиция тя се организира от Ученическия съвет на училището и включва разнообразни дейности: анкети, мероприятия под надслов “Изкуството срещу насилието“, инициативата „Връстници консултират връстници“, тематични часове на класа, най- дългата рисунка.


На 10.11.2022г. в рамките на Седмицата се проведе родителска среща на тема „Права и задължения на учениците в училище и поведение на обществени места“. Срещата имаше превантивен характер и се организира от г-жа Даниела Фелонова – директор на СУ “Н. Й. Вапцаров“- гр. Царево, с участие на институциите, които обединиха своите усилия в името на най- ценното – децата.


Ученическият съвет на училището представи презентация на тема „Превантивни дейности в училище“. Участници в събитието бяха кметът на Община Царево инж. Георги Лапчев, председателят на Общинския съвет Таня Янчева,  директорът на Дирекция „Образование“ Таня Янева, директорът на Дирекция „Социално  подпомагане“  Златка Вълчева, началникът на Отдел „Закрила на детето“ Явор Янев, представители на Районното управление на МВР и Пожарна охрана, както и представители на родителските общности – Училищното настоятелство и Обществения съвет.Дата: 17.11.2022 г. - СУ „Иван Вазов“ - гр. Поморие - открит урок – семинар, демонстриращ предимствата на проектно-базираното обучение в средното образование


На 09.11.2022 г . в  СУ „Иван Вазов“, гр. Поморие се  проведе открит семинарен урок  в VII „в“ клас на тема  „Приложение на микроорганизмите в човешката дейност“. Преподавателят – г-жа Антонина Ичкова – е старши учител по биология и здравно образование в училището. Гости на събитието бяха Началникът на РУО на МОН – Бургас – г-жа Петя Петрова, ст.експерт по природни науки – г-жа Таня Колева, и учители по биология и здравно образование, както и експерт г-жа Виолета Колева от дирекция “Хуманитарни дейности“ към Община Поморие.
Водещата цел на урока бе създаване на образователни условия за овладяване  на  основни знания, умения и компетентности по темата „Приложение на микроорганизмите в човешката дейност“. Тази цел се декомпозира в следните водещи подцели:
  - Използване на получените знания и умения за решаване на практически задачи при защита на проекти;
  - Развиване на умения за работа в екип при защита на проекти; изграждане на умения за формулиране на теза по научен въпрос; формиране на собствено мнение и вярна ориентация в многообразието на тематиката ;
  - Усвояване на нови видове дейности,свързани с организацията на предварителния етап на работа, както и умение за боравене с различни източници на информация;
  - Формиране на ценности за здравословен начин на живот; индивидуално и колективно безопасно поведение, правила за лична хигиена;
  - Затвърждаване на  функционалната грамотност на учениците, свързана с необходимостта от анализиране на източниците на информация, изготвяне на предварителен етап на работа, проучване  по своя инициатива на  различни техники за обработка на информацията и  презентирането й  пред училищната общност.
В тази връзка учениците от VII „в“ клас на поморийското училище демонстрираха по атрактивен начин работата си чрез мултимедийни презентации, аудиовизуални клипове, интервюта и постери.
Урокът бе успешна демонстрация на проектно-базираното обучение и със своето  съдържание  доказа за пореден път, че действително  компетентностите в  природните науки  са  важни за интелектуалното израстване на младите хора. Обвързани с човешкото здраве, природните науки  в училище добиват до голяма степен първостепенно значение в грижата за физическото, емоционалното и психическото израстване на младите хора – водеща цел в държавната политика на съвременното образование. Дата: 16.11.2022 г. - Българското участие в Европейския образователен проект ЕРАЗЪМ+ - EOS – „Емпатия и отворено училище“.


На 09.11.2022 г. в Гимназия за романски езици „Г.С.Раковски“ – гр. Бургас бе представено българското участие в Европейския образователен
проект ЕРАЗЪМ+ - EOS – „Емпатия и отворено училище“. Проектът е тригодишен и е продължение на европейски образователен проект по програма ЕРАЗЪМ+, посветен на превенцията за отпадане на ученици от училище, по който координаторите от Франция са работили от 2017 г. до 2021 г.
Как да се противопоставим на отсъствията на учениците? Как да работим по-ефикасно с родителите? Как да мотивираме учителите да въвеждат иновативни методи и да използват традиционните начини за да задържат интереса на учениците? И не на последно място каква е ролята на обществените институции и какъв е техния принос за изграждане на солидно общество, в което младите хора да се развиват и възможностите им да процъфтяват? На тези въпроси се опитват да намерят отговор представители на образованието в шест страни – Франция, Испания, Италия, Белгия и Турция.
Координатор на проекта от българска страна е РУО – Бургас. В двадесет и две училища – партньори от Европейския съюз се прилагат
инструменти, методи и практики, свързани с темата на проекта, а именно емпатията и емоционалната интелигентност, като две най-важни умения (softskills) за работа с подрастващите в наше време, особено след КОВИД-19 и карантините, които нанесоха големи поражения на психиката на учениците и учителите и на устойчивостта на учебния процес.Дата: 15.11.2022 г. - МОРЕ от ПОЕЗИЯ между България и Великобритания


На 10.11.2022 г. в Актовата зала на АЕГ „Гео Милев“, гр. Бургас, се проведе една незабравима среща разговор с Кристофър Бъкстон, бивш преподавател в гимназията и настоящ преводач, редактор и издател. На срещата присъстваха г-жа Валентина Камалиева, Старши експерт по „Организация на средното образование“ към РУО-Бургас, и Жаклин Нейчева, директор на гимназията. Поканени бяха и всички членове на Клуба за електронни медии и Ученическия вестник, на Литературното общество, преподаватели и представители на всички паралелки в училището.

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецВръзка към събитиетоДата: 14.11.2022 г. - Работна среща с директори на училища и детски градини от област Бургас, включени в дейностите по Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“


На 08.11.2022 г. в РУО – Бургас се проведе работна среща с директори на училища и детски градини от област Бургас, които са включени в дейностите по Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“.  Срещата бе организирана от г-жа Галя Киркова – ст. експерт за обучението в начален етап, координатор по Проекта и г-жа Гюлшен Еминова – ст. експерт за квалификация на педагогическите специалисти, експерт „Техническо и финансово изпълнение“ по Проекта. Участие в работната среща взеха 43 директори и педагогически специалисти, които са координатори и членове на екипите в детските градини и училищните екипи за управление и организация.
На срещата се разгледаха актуални въпроси относно дейностите за изпълнение на Проекта, свързани с провеждането на специализирани обучения на педагогически специалисти, разработването на инструментариум за диференциране на маркери за деца и ученици в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания и със специални образователни потребности, както и дейностите за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците след извършване на оценка за диференциране на потребностите  и определянето им в целеви групи. Дискусия се проведе по отношение на отчитането на разходите по Проекта и верифицирането им. Бяха направени предложения относно подобряване на организацията на дейностите и финансовото им осигуряване.
Предстои реализирането на Дейност 6. „Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училищата“ по Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, за която училищата и детските градини изпращат идейните си проекти в РУО – Бургас.


Дата: 08.11.2022 г.

Със съдействието на учители по физика от бургаския клон на Съюза на физиците в България и в изпълнение на Плана за методическа подкрепа, РУО - Бургас организира семинар на тема "Лабораторните упражнения от учебната програма по физика и астрономия за VII клас", с цел методическо подпомагане и обмен на добри практики между учители по физика и природни науки в област Бургас.

Семинарът бе проведен на 31.10.2022 г. от 09:30 ч. в кабинета по природни науки на ППМГ "Акад. Никола Обрешков" - гр. Бургас.

Водещи на семинара бяха г-жа Мариана Анастасова - старши учител по физика и астрономия в ППМГ "Акад. Никола Обрешков" - Бургас, г-жа Мара Мутафчиева и г-жа Елена Каръмчева от Съюза на физиците - клон Бургас.