График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2022 - 2023 г. на места по държавен план-прием съгласно Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

 


Вид дейност

Срок

1Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII клас.02 - 18 февруари 2022 г.
2Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.03 - 21 май 2022 г.
3Подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите.
26 - 27 май 2022 г.
4Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО.
Получаване на служебни бележки за полагане на изпитите за проверка на способностите.
до 10 юни 2022 г.
5

Провеждане на изпитите от националните външни оценявания по:

  • Български език и литература
  • Математика
  • Чужд език (по желание на ученика)

14 юни2022 г., 10:00 часа
16 юни 2022 г., 10:00 часа
17 юни 2022 г., 10:00 часа
6Провеждане на изпитите за проверка на способностите:
  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Физическо възпитание и спорт
21 юни 2022 г.
22 юни 2022 г.
23 - 24 юни 2022 г.
7Обявяване на резултатите от НВО.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.
до 28 юни 2022 г.
8Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.
до 04 юли 2022 г.

9

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

05  - 07 юли 2022 г.

10

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 12 юли 2022 г.

11

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 13 - 15 юли 2022 г.

12

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 20 юли 2022 г.

13

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

21- 22 юли 2022 г.

14

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

25 юли 2022 г.

15

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

26 - 27 юли 2022 г.

16

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29 юли 2022 г.

17

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

01 - 02 август 2022 г.

18

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

 до 03 август 2022 г.

19

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 10.09.2022 г. вкл.

20

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14.09.2022 г. вкл.Прием на ученици над утвърдения държавен план-прием в VIII клас за учебната 2022/2023 г. по чл. 60 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Заявленията за записване на ученици над държавния план-прием по чл. 60, т. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (приемане на близнаци в паралелка, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VIII клас) се подават до директора на приемащото училище.


Заявленията за записване на ученици над държавния план-прием по чл. 60, т. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (приемане над утвърдения държавен план-прием на ученици с двама починали родители) се подават до началника на РУО - Бургас. Към заявлението се прилагат копия от смъртните актове на родителите и копие от свидетелството за основно образование.

Във връзка с т. I.7.2. от Приложение № 2 към Заповед № РД 09-2744/ 31.03.2022 г. на министъра на образованието и науката, началникът на РУО определя със заповед приема на учениците по чл. 60, т. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г., в съответствие със заявеното от тях желание и изпраща копие от заповедта на директора на съответното училище за изпълнение.


примерен образец на заявление за прием на ученик над утвърдения ДПП по чл. 60, т. 1
примерен образец на заявление за прием на ученик над утвърдения ДПП по чл. 60, т. 2


Всички училища на територията на област Бургас, които обучават ученици в VІІ клас, ще приемат заявленията на учениците за участие в І и ІІІ класиране.На основание чл. 57, ал. 8 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование класираните ученици на първо, второ и трето място на националните кръгове на олимпиадата по български език и литература и на олимпиадата по математика получават от МОН  удостоверения с максимален резултат от 100 точки и имат право да участват в класирането за прием в VIII клас с този резултат вместо резултата от съответното национално външно оценяване.Училищата, в които ще се провеждат изпити за проверка на способностите (отнася се за учениците, подали заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в установения срок):


  • Изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство: СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас
  • Изпит за проверка на способностите по музика: СУ „Добри Чинтулов“ – гр. БургасСъгласно НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ:

(10) Когато за приемане на места, определени с държавния или с допълнителния план-прием, се налага превръщане в точки на оценките от документите за завършен етап или за завършена основна степен на образование, се прилага следната скала:

1. отличен 6 се приравнява на 50 точки;
2. отличен 5,67 се приравнява на 47 точки;
3. отличен 5,50 се приравнява на 44 точки;
4. много добър 5,33 се приравнява на 41 точки;
5. много добър 5 се приравнява на 39 точки;
6. много добър 4,67 се приравнява на 36 точки;
7. много добър 4,50 се приравнява на 32 точки;
8. добър 4,33 се приравнява на 29 точки;
9. добър 4 се приравнява на 26 точки;
10. добър 3,67 се приравнява на 23 точки;
11. добър 3,50 се приравнява на 20 точки;
12. среден 3,33 се приравнява на 17 точки;
13. среден 3 се приравнява на 15 точки.
(11) Скалата по ал. 10 не се прилага за превръщане на точките в оценки, когато оценката е изразена в точки.


Последна редакция: 24.06.2022 година

18:50