Проект LET‘S GO TO SCHOOL“ на програма Еразъм+,

Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“,

Център за развитие на човешките ресурси

 

Начало на проекта: 01.10.2019 г.

Регионално управление на образованието – Бургас е БЕНЕФИЦИЕНТ на проект „LET‘S GO TO SCHOOL“ по Програма „Еразъм+“. Партньори в проекта на РУО – Бургас са ПГ по транспорт, гр. Бургас, България, Областната дирекция на националното образование, град Ялова, Турция, Професионална и техническа гимназия „Шабан Темуге“, гр. Ялова, Турция, Регионално управление на средното образование, Ираклион, Гърция и Втори училищен лабораторен център, Ираклион, Гърция.

Партньорството е изградено от различни училища на различни нива и от различни Европейски държави, за да си създадем по-добра представа за проблема и да идентифицираме основните причини за неуспеха и ранното отпадане на учениците от училище.

Партньорството в обучението,  допринася за подобряване на достъпа на зрелите хора до всички нива на образование и култура, тъй като това е ключът към намаляване на риска от обществена изолация и гарантира и увеличава възможностите за участие в пазара на труда и за споделяне на всички ресурси, стоки и услуги.

Основна цел на проекта е намаляване броя на учениците, които отпадат от задължителното гимназиално образование, като се предложи реалистичен втори шанс за образование, чрез ефективни стратегии.

Като имаме предвид Европейската стратегия 2020, в образователната сфера, ние се стремим:

-      да намалим ранното отпадане от училище под 10%;

-      да увеличим броя на завършващите гимназиален етап;

-      да увеличим броя на младите хора, които продължават обучението си след задължителното основно образование, което е жизнено важно за правилното развитие на личността и общностите в Европейския съюз;

За да реализираме всичко това, ние си поставихме две основни цели:

-      да намалим броя на учениците, които отпадат от задължителното гимназиално  образование, преди да получат диплома;

-      да фиксираме и предложим реалистичен втори шанс за образование, който да им позволи да се върнат към редовното обучение, професионалното обучение или да внесат баланс в личния и професионалния си живот.

След като анализираме причините за ранното отпадане от училище, ние ще изработим и приложим средства за решаването на проблемите:

-      Ранно диагностициране на неуспеха в училище;

-      Наръчник на успешните методи за учене и преподаване;

-      Пубикуване на резултатите в платформи за обучение и комуникация като e-Twinning;

-      Комуникационни канали между учители и ученици с помощта на компютърните технологии-I.C.T.

Дейностите на проекта ще бъдат свързани с:

-      Представяне на разнообразната учебна среда;

-      Диагностика на причините за ранното отпадане от училище във всяка страна;

-      Изработване на въпросници, за да открием причините за отпадането от училище;

-      Непринудено запознаване на учениците със спецификата на професиите във всяка страна;

-      Споделяне и сравняване между партньорите на причините за отпадане, за да се намерят общи аспекти;

-      Събиране на планове на уроци по различни предмети в издание в електронен и кмижен формат;

-      Публикуване на цялата информация и всички продукти, разработени по проекта в сайтовете на партньорските организации;

-      Запознаване със спецификата на  социо-културната среда;

Дейностите ще бъдат осъществявани от екипа, а учениците и цялата образователна общност ще извлекат пряка полза от получените резултати.

Специално внимание ще бъде отделено на ученици с училищен профил – ниска успеваемост/слаб успех и в риск от социална изолация. Предпочетената методология за изпълнението на проекта се основава на сътрудничеството между отделните партнъорски екипи. Това сътрудничество включва споделяне на задачи и вземане на решения на открит и демократичен принцип. Цялата образователна общност ще бъде директно или индиректно включена в проекта. Очкванията ни са проектът да има огромно въздействие върху лицата, заети в  образователната система, които активно участват в него, чрез обмяна на опит, нови методи на работа, контрастни стратегии и т.н. Той също ще допринесе за подобряване на качеството на образование сред зрелите хора и за задълбочаване на сътрудничеството между институциите в Европейския съюз. Обучителите, които не участват активно в проекта ще бъдат привлечени и интегрирани, чрез срещите и семинарите за учители. Обмяната на информация сред членовете на всяка институция ще способства проектът да подобри качеството на общото образование на зрелите хора, а   също и на умението на учителите да мотивират своите ученици и да овладеят до съвършенство някои от най-новите и най-ефективни, иновативни методи на преподаване. Споделянето на натрупания опит с други училища от страните- партнъори ще бъде още по-полезно за организаторите.

Публичното представяне на проектните дейности сред местната и регионална общност, чрез информационни материали, разработени в рамките на този проект, чрез провеждане на работни срещи с други образователни общности и разпространение на информация чрез медиите и социалните мрежи и различните уебсайтове/ ще направи резултатите достъпни и за една по-широка обществена мрежа и ще изгради една обща образователна визия сред многообразието на Обединена Европа.

Чрез партньорството в обучението се надяваме, че резултатите и опита от проекта ефективно ще допринесат за подобряване на достъпа на младите хора до всички нива на образование и култура. Това е ключът към намаляване на риска от обществена изолация и гарантира и увеличава възможностите за участие в пазара на труда и за споделяне на всички ресурси и услуги. Като резултат от всичко, надяваме се броят на учащите със слаб успех по определени предмети да намалее, а също и броят на онези, които отпадат от училище да спадне значително. С диаграми, таблици и графики, които ще изработим ще докажем, че е по-изгодно да се набляга на образованието на човешкия капитал, отколкото да се пренебрегва ранното отпадане от училище.

При изпълнение на проекта бяха проведени международни и обучителни дейности.

Първа транснационална и първа обучителна среща: През месец януари 2020 година в град Бургас се проведе първата международна и обучителна работна среща по проект „LET‘S GO TO SCHOOL“ на програма Еразъм+, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“.

По време на срещите екипите на партньорите обсъдиха предстоящото изпълнение на дейностите в проекта. Бяха разпределени отговорностите между партньорите и методите на изпълнение на дейностите за постигане на целите. Всички партньори представиха образователните си системи и проблемите, с които се сблъскват.

 Домакините бяха организирали и богата културно-историческа програма за гостите и срещи с представителите на местната власт.

 

  


 

 

                                 

 

УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ПРОЕКТА С ЕДНА ГОДИНА

В резултат на задълбочен анализ на усложнената COVID обстановка и възникващите затруднения при изпълнение на дейностите на проекта, Регионално управление на образованието – Бургас като координатор внесе обосновано писмено искане до Националната агенция за изпълнение на проект №2019-1-BG01-KA201-062278 „Let‘s Go to School“, а именно – предложение за промяна в срока на изпълнение или удължаването му с 1 година.

ЦРЧР възприе, че исканията на Бенефициента са обосновани и реши да ги удовлетвори.

В резултат между РУО-Бургас и Националната агенция бе сключено допълнително споразумение към Договора на проекта, което регламентира промяната, а именно: „ПРОЕКТЪТ да бъде реализиран за 36 месеца в периода от 01.10.2019 г. до 30.09.2022 г. включително.

Всички останали клаузи на Договор №2019-1-BG01-KA201-062278 остават непроменени.“

 

Втора международна и втора обучителна среща. В периода от 29.11.2021 до 02.12.2021 г. в град Ялова, Турция се проведе втората международна и обучителна работна среща по проект „LET‘S GO TO SCHOOL“ на програма Еразъм+, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“. Участниците в мобилността бяха посрещнати от директора на Областната дирекция на националното образование в град Ялова, Турция г-н Абдулазис Йенийол. Той представи образователната система в страната и въведе участниците в богатата история на град Ялова и идентичността на неговото общество през различните исторически периоди. 

             Партньорите имаха възможност да обменят информация и да взаимстват от добрите практики, прилагани в съответните страни. Участниците обогатиха своите виждания за предотвратяване на отпадането от училище. Бяха обсъдени последващите дейности в проекта               - създаване и поддържане на раздел в уебсайтовете на институциите, съдържащ цялата информация и продуктите, разработени в рамките на проекта. Всичките партньори ще могат да публикуват дейностите по проекта, снимки, видеоклипове и друга информация.

По време на работните заседания бяха представени резултатите от направените анкети с ученици, родители и учители от България, Турция и Гърция. Бяха представени примерни видеа, създадени от всяка партньорска организация, които популяризират следните професии: инженер, сервитьор, готвач, електротехник, шофьор, компютърен програмист, учител, медицинска среда, майстор на строителството, шивач.

По време на мобилността беше проведена и международната среща на тема „Създаване на модули за обучение“,  с ръководителите на институциите, партньори в проекта.

Екипът на проекта посети няколко професионални училища в гр. Ялова и обмени добри практики с директорите и учителите, работещи в тях. Всички дейности бяха изпълнени при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, свързани с предотвратяване на заразяване с Covid-19

               

  

                       

 

 

Трета среща: В периода от 27.03.2022 до 30.03.2022 г. в град Ираклион, Гърция се проведе третата международна и обучителна работна среща по проект „LET‘S GO TO SCHOOL“ на програма Еразъм+.

            Участниците в мобилността бяха посрещнати от директора на Дирекция на средното образование, Ираклион, Гърция г-н Иоанис Караянидис. Той представи образователната система в страната и въведе участниците в богатата история на град Ираклион и идентичността на неговото общество през различните исторически периоди.

По време на работните заседания бяха представени видеа, създадени от всяка партньорска организация, които популяризират следните професии: инженер, сервитьор, готвач, електротехник, шофьор, компютърен програмист, учител, медицинска среда, майстор - строител, шивач. Бяха проведени и международните срещи на тема „Сравнение на резултати, оценка на ползите“ с ръководителите на институциите, партньори в проекта.  Бяха планирани и предстоящите дейности.

Екипът на проекта посети няколко училища в гр. Ираклион и обмени добри практики с директорите и учителите, работещи в тях.

Всички дейности бяха изпълнени при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, свързани с предотвратяване на заразяване с Covid-19.

        

  

 

Четвърта обучителна среща. В периода от 26.06.2022 до 29.06.2022 г. в град Ялова, Турция се проведе четвъртата, последна обучителна среща по проект „LET‘S GO TO SCHOOL“ на програма Еразъм+.   Участниците в мобилността бяха посрещнати от директора на Професионална и техническа гимназия „Шабан Темуге“, гр.  Ялова, Турция г-н Месут Демирджи. Програмата включваше освен работни срещи на екипа и посещение на професионални гимназии и срещи с ученици, които разказаха за впечатленията си от учстието си в проведените по проекта Дни на кариерата.

Бяха разгледани серия казуси, които разкриват добрите практики  във връзка с насочването и консултирането за бъдещо професионално развитие. Добрите практики ще бъдат споделени в различните региони. Казусите бяха избрани вселдствие на проучванията, проведени в училища от партньорите. Целта е всяка страна да може да ги сподели с училищата си.

Бяха разработени  учебни модули и рамкови урочни планове за раннонапускащите  училище, базирани на съвместната работа на екипите от партньорските институции.

По време на работните срещи беше събран и окомплектован информационният материал, събран в резултат на изпълнението на дейностите по проекта. Беше обсъдено оформлението на книжката с добри образователни практики, събрани по време на дейностите, проведени в България, Турция и Гърция.

Домакините бяха организирали посещение до град Бурса – четвъртия по големина град в Турция. Там участниците посетиха културно – исторически забележителности и се запознаха с интересни факти за града. На третия ден от срещата беше представен ютуб канала на проекта, съдържащ цялата информация и продуктите, разработени в рамките на проекта. Всичките партньори са публикувли  снимки, видеоклипове и друга информация по проекта в своите интернет страници.

 

 Последна международна среща. В периода от 21.09.2022 до 25.09.2022 г. в град Бургас, се проведе заключителната международна работна среща по проект „LET‘S GO TO SCHOOL“ на програма „Еразъм+“.

            По време на заключителната международна среща партньорите представиха резултатите от степента на отпадане на учениците от училище в техните институции, оценките на резултатите от програмите за обучение на учители. Информацията с резултатите от изпълнение на проектните дейности е публикувана в печатно издание, което ще се разпространи във всяка една от страните.

В рамките на проекта се разви сътрудничеството между партньорите и се разработиха съвместни планове за действие срещу общи проблеми. Партньорството допринесе за подобряване на достъпа на младите хора до всички нива на образование и култура, тъй като това е ключът към намаляване на риска от обществена изолация и гарантира и увеличава възможностите за участие в пазара на труда и за споделяне на всички ресурси, стоки и услуги. Участниците в проекта се посетиха тържествата по повод  22 септември – Ден на независимостта на България, срещнаха се и с г-н Димитър Николов - кмет на града, след което бяха посрещнати в ПГ по транспорт гр. Бургас от инж. Ирина Пенкова-директор на гимназията. В рамките на културната програма гостите посетиха музейната експозиция, разкриваща различните етапи от историята на остров Света Анастасия, посетихат археологическия музей в гр. Созопол,  представящ богатото културно-историческо наследство на хилядолетния град.

Гръцко-българо-турско приятелство. Същата любов към децата, същите тревоги и мечти. Образованието обединява всички хора. До този извод стигнаха всички партньори и си пожелаха да надградят постигнатото.

    


Последна промяна: 30.09.2021 г. 10:55

Информационна табела


Банер
Брошура
Резултати


Обучителни и международни срещиКонференции и дни на кариерата