Педагогически специалист, който желае признаване на повишаване на квалификацията чрез проведено обучение или участие в друга форма за повишаване на квалификацията, подава заявление по образец  до Началника на Регионално управление по образованието - Бургас.


Документи за повишаване на квалификацията, проведена от организации в друга държава членка или в трета държава извън определените по чл. 43, ал. 2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, се представят в превод на български език от заклет преводач.Заявление за признаване на квалификационни кредити се подава в деловодството на Регионално управление на образованието – Бургас, стая №15, два пъти годишно, както следва:

  • от 1-ви февруари до 10-ти февруари;
  • от 1-ви юли до 10-ти юли.


Адрес: Бургас, ул. "Гладстон" 150, стая № 3.


Лица за контакт:

Гюлшен Еминова – старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти в РУО-Бургас, тел. 056/ 87 49 64

Нели Желязкова - технически сътрудник - тел. 056/ 87 49 61

Елена Драганова – специалист-деловодител в РУО-Бургас, тел. 056/ 87 49 82