Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецИнстукция за Online кандидатстване след завършен 7. клас - 2023 г.       

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецУказания за кампания по прием на ученици в VIII клас за учебната 2023/ 2024 година

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецсъгласно Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

   График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2023 - 2024 г. на места по държавен план-прием съгласно Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

 

Вид дейност

Срок

(посочените периоди касаят само работни дни)

1Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII клас.01 - 16 февруари 2024 г.
2Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.03 - 21 май 2024 г.
3Подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите.
21 - 31 май 2024 г.
4Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО.
Получаване на служебни бележки за полагане на изпитите за проверка на способностите.
до 17 юни 2024 г.
5

Провеждане на изпитите от националните външни оценявания по:

  • Български език и литература
  • Математика
  • Чужд език (по желание на ученика)

19 юни 2024 г., 09:00 часа
21 юни 2024 г., 09:00 часа
20 юни 2024 г., 09:00 часа
6Провеждане на изпитите за проверка на способностите:
  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Музика и физическо възпитание и спорт
  • Физическо възпитание и спорт

24 юни 2024 г.
25 юни 2024 г.
25 - 26 юни 2024 г.
26 - 27 юни 2024 г.
7Обявяване на резултатите от НВО.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.
до 02 юли 2024 г.
8Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.
до 04 юли 2024 г.

9

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

08  - 10 юли 2024 г.

10

Обявяване на първи етап на класиране.

до 12 юли 2024 г.

11

Записване на класираните ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 15 - 17 юли 2024 г.

12

Обявяване на резултатите от втори етап на класиране.

до 19 юли 2024 г.

13

Записване на класираните ученици на втори етап на класиране.

22 - 24 юли 2024 г.

14

Обявяване на свободните места за трети етап на класиране.

25 юли 2024 г.

15

Подаване на заявления за участие в трети етап на класиране.

26 и 27 юли 2023 г.

16

Обявяване на резултатите от трети етап на класиране.

до 30 юли 2024 г.

17

Записване на класираните ученици на трети етап на класиране.

31 юли и 01 август 2024 г.

18

Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране.

 до 02 август 2024 г.

19

Подаване на заявления за участие в четвърти етап на класиране

05 и 06 август 2024 г.

20

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

до 07 август 2024 г.

21Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране08 - 09 август 2024 г.
22Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиранедо 12 август 2024 г.
23Попълване на свободните места след четвъртия етапопределя се от директора след 12 август 2024 г., но не по-късно от 11 септември 2024 г.
24Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от началника на РУО
до 14.09.2024 г. вкл.

На основание чл. 57 ал.9 от Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование (Предишна ал. 5, изм., бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; предишна ал. 7, бр. 77 от 2017 г.; предишна ал. 8, бр. 19 от 2023 г.) Учениците, класирани на първо, второ и трето място на националните кръгове на олимпиадата по български език и литература, на олимпиадата по математика и/или на олимпиадата по допълнителен учебен предмет по ал. 1, т. 1, имат право да участват в класирането с максимален резултат вместо резултата от националното външно оценяване по съответните учебни предмети.


Прием на ученици над утвърдения държавен план-прием в VIII клас за учебната 2023/2024 г. по чл. 60 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Заявленията за записване на ученици над държавния план-прием по чл. 60, т. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (приемане на близнаци в паралелка, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VIII клас) се подават до директора на приемащото училище.


Заявленията за записване на ученици над държавния план-прием по чл. 60, т. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (приемане над утвърдения държавен план-прием на ученици с двама починали родители) се подават до началника на РУО - Бургас. Към заявлението се прилагат копия от смъртните актове на родителите и копие от свидетелството за основно образование.

Във връзка с т. I.1.6. от Приложение № 2 към Заповед № РД 09-806/ 10.04.2023 г. на министъра на образованието и науката, началникът на РУО определя със заповед приема на учениците по чл. 60, т. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г., в съответствие със заявеното от тях желание и изпраща копие от заповедта на директора на съответното училище за изпълнение.


примерен образец на заявление за прием на ученик над утвърдения ДПП по чл. 60, т. 1
примерен образец на заявление за прием на ученик над утвърдения ДПП по чл. 60, т. 2


Последна редакция: 31.08.2023 година

15:53