ВАЖНО! - Запознайте с този документ, преди да подадете заявление в РУО-Бургас


документ


Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави се подават в деловодството на Регионално управление на образованието – Бургас, стая № 3, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч., на e-mail: rio_burgas@mon.bg, както и чрез лицензиран пощенски оператор.


Адрес: Бургас, ул. "Гладстон" 150, стая №3.


Лица за контакт:

Деян Божинов – старши експерт по организация на средното образование в РУО-Бургас, тел. 056/ 87 49 63

Нели Желязкова - технически сътрудник - тел. 056/ 87 49 61

Елена Драганова – специалист-деловодител в РУО-Бургас, тел. 056/ 87 49 82 

  ИНФОРМАЦИЯ

     Признаването е официално писмено потвърждение на съответствието на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация в училище на чужда държава с тези в системата на народната просвета в Република България.

В Раздел І и Раздел ІІ на глава V „Признаване, приравняване и валидиране на резултати от обучението” на Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНаредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението са определени условията и редът за признаване на завършен период, клас, етап, завършена степен на образование и професионална квалификация по документ, издаден от училище на чужда държава.

  • Признаването на завършени от VІІ до последен гимназиален клас, както и на завършено основно и на средно образование и/или на професионална квалификация се извършва от експертна комисия към всяко регионално управление на образование (РУО). Комисията е седемчленна и се определя със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на началника на РУО.
  • Признаването на завършени от І до VІ клас включително се извършва от директора на приемащото училище, в което лицето желае да продължи обучението си.

      Съгласно чл. 6 от Тарифата за таксите, които се събират от МОН, РУО-Бургас събира такси, както следва:

- за признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, издаден от училища на чужди държави - 35 лв. /тридесет и пет лева/;

- за признаване на документ за завършена степен на образование и професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение - 50 лв. /петдесет  лева/.

Забележка: На основание чл. 300, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование за признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, степен на образование и степен на професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение, такси не се събират, когато лицата, които искат признаване, са в задължителна училищна възраст – до 16 г.

 

   

 

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецПРАВИЛА за работа на Експертната комисия към РУО - Бургас по признаване на училищно обучение, образование и професионална квалификация,  съгласно Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите на учениците, изд. от Министерството на образованието и наукатаВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорецИздаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием