Последна промяна: 21.11.2019 г.

 

Стартиране на дейности по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.
Срок: до 17:30 ч. на 29.11.2019 г. (петък).


Публикувана покана за набиране на обучители във връзка с изпълнение на Дейност 7 по проект „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014 - 2020 г.

 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецПокана

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецАнекс

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецБланка