Последна промяна: 05.07.2022 г.ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДУУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

В изпълнение на Дейност 8 по проект „Подкрепа за успех“ РУО-Бургас организира  провеждане на  междуучилищни дейности с училища, които са  участвали в изпълнението на Дейност 3 и Дейност 4 по проекта през учебна 2021/ 2022 година.

Междуучилищните дейности ще проведоха  през м. юни 2022 год. в следните училища:

-         Обединено училище „Св. Климент Охридски“ – с. Рудник, общ. Бургас;

-         Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Средец;

-         Основно училище „Атанас Манчев“ – гр. Айтос.

  В междуучилищите дейности взеха участие 750 ученици от училищата от община Камено, община Средец и община Айтос. В рамките на дейностите учениците представиха своите постижения, умения и способности от участието си по проект „Подкрепа за успех“.

Всяко дете/ученик, което се включи в представянето на своето училище, получи торбичка с логото на проекта, химикал и подкрепяща закуска. 

Стартиране на дейности по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.
Срок: до 17:30 ч. на 29.11.2019 г. (петък).


Публикувана покана за набиране на обучители във връзка с изпълнение на Дейност 7 по проект „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014 - 2020 г.

 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецПокана

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецАнекс

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецБланка


Дата: 03.06.2022 г. - Провеждане на междуучилищни дейности по проект "Подкрепа за успех"