Последна промяна: 04.05.2023 г.

 


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецПисмо от МОН с указания - 28.04.2023 г.Стартиране на дейности по проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.


 


Във връзка със стартиране на дейностите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“  е създадена електронна поща Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецinfo-apspo@mon.bg, чрез която детски градини, училища и всички заинтересовани страни могат да изпращат запитванията си, възникнали в процеса на изпълнение по проекта.

 

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецОтговори на въпроси по проект АПСПОВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорец  
 Нови утвърдени Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецуказания по проект ''Активно приобщаване в системата на предучилищното образование''


Важно!
Електронна форма за въвеждане на информация по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецписмо
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинк 1
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецлинк 2


Дата: 09.10.2020 г. - Проведена работна среща на 07. - 08.10.2020 г. с директорите на образователни институции и лицата, ангажирани по проект BG05М2ОР001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“


Срещата даде възможност да се обсъдят действията на участниците по отстраняване на пропуските за отчитането на дейностите по проекта в Електронната система за организация и управление на проекта (ЕСУОП), за всички образователните институции, които са участвали през учебната 2019/2020 г.  Оказана бе методическа подкрепа чрез онагледяване на най-често допусканите грешки при изготвяне на документацията и отчитането й в ЕСУОП за различните дейности. Уточнени бяха дейностите по проекта за настоящата 2020/2021 година. Участниците бяха обучени за работа в ЕСУОП, като им бяха показани стъпките за администриране на данните в електронната платформа.