Дата: 14.12.2022 г. - ОбУ „Васил Левски“ – гр. Бургас, кв. Горно Езерово - добри практики по проект „EOS, Empathic and open school“


            На 08.12.2022 г. учители от ОбУ „Васил Левски“ – гр. Бургас, кв. Горно Езерово представиха добри практики, усвоени по време на мобилности по проект „EOS, Empathic and open school“ /Отворено и емпатично училище/ по програма Еразъм +.

            Събитието има за цел да съдейства за повишаване на информираността в училищното образование на програма „Еразъм+“ и да помогне за обмяна на идеи и добри практики между участниците в мобилностите на европейско и национално ниво. На информационната среща бяха представени целите и дейностите по проекта.

            Официален гост на събитието беше Жанета Димитрова – старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО – Бургас. Г-жа Димитрова разказа за проекта и дейностите по реализирането му, за това как емпатията и емоционалната интелигентност са неразделна част от учебния процес.  

            На форума присъстваха директори, заместник-директори и учители от седем училища – ОУ“Елин Пелин“ - гр. Бургас, ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ - с. Равнец, СУ “Константин Петканов“ гр. Бургас, ОУ “Атанас Манчев“ – гр. Айтос, ОУ “Найден Геров“ – гр. Бургас, ОУ “Христо Ботев“ – с. Маринка, ОУ “Христо Ботев“ – гр. Бургас, кв. Долно Езерово.

            Милена Жекова – заместник-директор в ОбУ “Васил Левски“ – гр. Бургас, кв. Горно Езерово, запозна участниците в срещата с дейностите от втората мобилност по проекта – добри практики и структура на белгийската образователна система, видове и работа на неправителствените организации, свързани с училищния живот. Тя допълни, че работата по европейски проекти дава нови възможности и хоризонти за обмен на добри практики между учебните институции в Европа, стимулира се мотивацията на учители и ученици, развиват се компетентности за комуникация, общуване и учене.

            Донка Динева – старши учител в начален етап представи колективни методи и инструменти,  усвоени по време на обучителна мобилност в гр. Бове, Република Франция, които подпомагат работата на учителя в класната стая.

            Участниците в срещата приложиха на практика два от инструментите – Placemat /смяна на местата/ и Blind trio /Трио на слепеца/, и се убедиха, че те помагат на  децата да са толерантни, подобряват тяхната мотивация за учене и усвояване на знания и умения. Работейки в екип, учениците влизат в емоционална - когнитивна емпатия, изразяват свободно своите емоции, мисли, чувства, поставят се на мястото на другия. Опознават не само своите емоции, но съпреживяват и емоциите на другите.

            Всички участници бяха единодушни, че именно неформалното учене, ученето чрез правене и преживяване превръща ученици и учители в партньори в класната стая, приобщава всички участници в учебния процес и ги мотивира за работа, учене и преподаване чрез емоции, активност и съпричастност.


Дата: 08.12.2022 г. - Открит урок на тема „Четирите годишни времена“ - ОУ „Елин Пелин“ – гр. Бургас


Открит урок на тема „Четирите годишни времена“ с учител г-жа Венета Димитрова се проведе в ОУ „Елин Пелин“ – гр. Бургас, общ. Бургас по проект „EOS, Empathic and open school“ /Отворено и емпатично училище/ по програма Еразъм +.  По време на урока присъстваха г-жа Жанета Димитрова – старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Бургас, директори, заместник-директори и учители от ДГ „Чайка“, ДГ „Надежда“,  ОУ „Найден Геров“, ОУ „Александър Георгиев Коджакафалията“, ОУ „Васил Априлов“, СУ „Любен Кaравелов“- гр. Несебър, ПГ по туризъм „Проф. д-р. Асен Златаров“ – гр. Бургас, ОбУ „Васил Левски“ – гр. Бургас, кв. Горно Езерово, СУ „Константин Петканов“ – гр. Бургас.
По време на бинарния урок по Родинознание и Технологии и предприемачество с учениците от I б клас бяха използвани различни иновативни и интерактивни инструменти като смяна на местата / placemаt/, работа по групи и екипи.
В края на учебния час учениците първокласниците споделиха преживяванията си от урока.
В проведеното обсъждане на урока с директори, заместник-директори и учители, г-жа Жанета Димитрова разказа за целите на проекта и дейностите по реализирането му, за неразделната част на емпатията и емоционалната интелигентност от учебния процес.  Г-жа Венета Димитрова обясни, че инструментът „Placemat“ и груповата работа помагат на  децата да са толерантни, подобряват тяхната мотивация за учене и усвояване на знания. Тя допълни, че работейки в екип, учениците влизат в емоционална -когнитивна емпатия, изразяват свободно своите емоции, мисли, чувства, поставят се на мястото на своето другарче, гледат през неговите очи. Това е инструмент, чрез който децата проявяват емпатия в процеса на груповата задача. Опознават не само своите емоции, но съпреживяват и емоциите на другитеДата: 09.11.2022 г. - Открит урок по проект „EOS , Empathic and open school”(Отворено и емпатично училище) в СУ „Константин Петканов“ – гр. Бургас

 

На 02.11. 2022 г. в СУ „Константин Петканов“ се проведе открит урок на тема “Български народни приказки с ученици от втори клас, по проект „EOS, Empathic and open school“ (Отворено и емпатично училище) по програма Еразъм +.  

Урокът беше базиран на метода ,, Placemat“. Това е инструмент, чрез който децата проявяват емпатия в процеса на груповата задача. Опознават своите емоции и емоциите на другите. Това им позволява да бъдат по-толерантни един към друг, което подобрява мотивацията и желанието им за учене и усвояване на знания.  

По време на урока присъстваха г-жа Петя Петрова – началник на РУО Бургас, г-жа Жанета Димитрова - старши експерт по чужд език и по майчин език, директори, зам.-директори и учители от ПГ по туризъм „Проф. д-р. Асен Златаров“ – гр. Бургас, ОбУ „Васил Левски“ – гр. Бургас, кв. Горно Езерово, ОУ „Елин Пелин“ – гр. Бургас.  

Всички гости се включиха в часа и споделиха преживяванията и емоциите от наблюдавания урок с учениците от II „А“ клас и с учителя им г-жа Пламена Станчева.


Дата: 03.11.2022 г.

В периода 16.10.2022 г. – 22.10.2022 г., в гр. Брюж, Кралство Белгия, се проведе втора обучителна среща по проект “EOS, Empathic and Open School”, № 2021-1-FR01-KA220-SCH-000032791.

На нея присъстваха координаторите от държавите, участващи в проекта, ръководители на образователни институции и учители от училищата-лаборатории, в които ще се прилагат интелектуалните продукти за повишаване на емпатията сред учениците, подобряване на училищния климат и превенция на отпадането от училище.

По време на обучителната среща участниците бяха запознати с образователната система на Кралство Белгия, посетени бяха училища в град Брюж, в които бяха предложени добри практики, свързани с обхващането и задържането на децата и учениците в задължителна училищна възраст, както и с повишаване на емпатията сред учениците. Представени бяха следните методи: peer support (оказване на подкрепа от връстници към връстници), дебати, теория на емпатията, проактивен кръг, игрови похвати за повишаване на концентрацията.

06.10.2022 г. -  в ОбУ “Васил Левски“ – гр. Бургас, кв Горно Езерово  се проведе вътрешно институционално обучение на тема “ЕМПАТИЧНО ОТВОРЕНО УЧИЛИЩЕ“ по проект ЕРАЗЪМ+ „EOS, Empathic and Open School“ (Емпатично и отворено училище), споразумение No 2021-1-FR01-KA220-SCH-000032791.


Представена беше темата  Peer tool 2: Placemat и Peer tool 3 : Blind trio.

Госпожа Донка Динева представи, чрез лекция и практически занятия, видовете емпатия, както и способи за нейното развиване сред учениците. Емпатията – като средство за повишаване на мотивацията за учене, за преодоляване на обучителните дефицити и за предотвратяване на преждевременното отпадане от образователната система. Използването на емпатията помага на учениците да работят заедно по групи, да изразяват емоциите си и да си помагат. По този начин всяко дете, работейки в групата, се чувства  пълноценно.

Обучението беше полезно с това, че показа как редовните и повтарящите се колективни ситуации в класната стая стимулират когнитивната емпатия.

Присъстващите учители споделиха, че с удоволствие ще приложат показаните методи в учебните часове.

„Ако ти никога не опиташ, никога няма да знаеш.“ – проф. Зана.30.05.2022 г. Обучителна среща по проект „EOS, Empathic and Open School” (Емпатично и отворено училище), по Програма Еразъм +

 

В периода 08.05.2022 г. – 14.05.2022 г. в гр. Бове, Република Франция се проведе обучителна среща по проект „EOS, Empathic and Open School” (Емпатично и отворено училище), по Програма Еразъм +, в който Регионално управление на образованието – Бургас участва като партньор. Старши експертът по чужд език и по майчин език в РУО – Бургас и педагогически специалисти от пет училища от град Бургас, преподаващи в начален, в прогимназиален и гимназиален етап, взеха участие в обучителната среща.

По време на престоя, чрез лекции и практически занятия, бяха представени от водещата организация по проекта – Академията на гр. Амиен, Република Франция, видовете емпатия, както и педагогически методики и способи за нейното развиване сред учениците. Емпатията – като средство за повишаване на мотивацията за учене, за преодоляване на обучителните дефицити и за предотвратяване на преждевременното отпадане от образователната система. Българската делегация участва в прилагането на разнообразни педагогически похвати – ролеви игри, работа по групи, колаборативна работа.

Посетени бяха начално, основно училище и две гимназии. По време на наблюдаваните уроци бяха приложени представените педагогически методи и способи, развиващи и повишаващи емпатията в училище.

 

 

 


15.03.2022 г. - Първа среща по проект “EOS, Empathic and Open School” (Емпатично и отворено училище) по Програма „Еразъм +“


Регионално управление на образованието – Бургас  участва като партньор на Управление на образованието на департамент Оаз, Република Франция в проект “EOS, Empathic and Open School” (Емпатично и отворено училище) по Програма „Еразъм +“. Проектът е насочен към превенция на отпадането на децата и учениците от образователната система, повишаване на емпатията и към създаване на благоприятна среда за учене.

В периода 09.03 – 11.03 в гр. Бове, Република Франция се проведе първата среща на екипите за управление по програмата. Координаторите на проекта – Академията на гр. Амиен, Република Франция съвместно с гимназия „Феликс Фор“  в гр. Бове дадоха началото на тригодишния проект, в който РУО – Бургас ще си партнира с Образователното управление  на гр. Албасете, Кралство Испания, Областното управление на образованието  в гр. Коня, Република Турция, две гимназии от гр. Брюж, Белгия и неправителствена образователна организация за превенция на отпадането от училище гр. Палермо, Република Италия.

Петте делегации бяха посрещнати от Ректора на Академията на гр. Амиен, Република Франция, поздравени от заместник-областния управител на областта ОАЗ, Република Франция, отговарящ по въпросите за образованието, от директори на училища и образователни дейци в района. На официална церемония по откриването на проекта РУО – Бургас представи българския опит и Механизма за предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

По време на работните срещи френски експерти, университетски преподаватели и директори на училища представиха френската образователна система, изследванията на психолози и педагози, свързани със създаване на емпатия  и  развиване на емоционална интелигентност  у учениците. Основна тема на срещите бе и превенцията на отпадане на ученици от училище  и методите за тяхното задържане.

В рамките на проекта ще бъдат проведени пет обучителни срещи по проекта с учители от различни училища.

Целта на проекта е да се създадат интелектуални продукти за приобщаването на децата и учениците, за повишаване на емпатията и мотивацията им, които да бъдат използвани от голям брой специалисти в тези пет държави.

РУО – Бургас ще има за задача да изготви харта на проекта, която да се използва като помощно средство в работата на училищата по този приоритетен за европейската общност проблем, а именно задържането на децата и учениците в образователната система.