Като имаме пред вид Европейската стратегия 2020, в образователната сфера, ние се стремим:

-да намалим ранното отпадане от училище под 10%

-да увеличим броя на 30-34 годишните, завършващи трето образователно ниво с най-малко 40%

-да увеличим броя на младите хора, които продължават обучението си след задължителното гимназиално образование, което е жизнено важно за правилното развитие на личността и общностите в Европейския съюз.

За да реализираме всичко това, ние имаме две основни цели:

-да намалим броя на учениците, които отпадат от задължителното гимназиално  образование преди да получат сертификат.

-да фиксираме и предложим реалистичен втори шанс за образование, който да им позволи да се върнат към редовното обучение, професионалното обучение или да внесат баланс в личния и професионалния си живот.

Организациите, осигуряващи образование за възрастни се считат за центрове, предоставящи втори шанс и средство за постигане на гореспоменатите цели.

Основната цел на проекта е да разработи ефективни стратегии за училищата за постигане на желаното.

Партнъорството ни е изградено от различни училища на различни нива и от различни Европейски държави, за да си създадем по-добра представа за проблема и да идентифицираме основните причини за неуспеха и ранното отпадане от училище.

След като анализираме тези причини, ние ще изработим и приложим средства за решаването на проблемите:

-Ранно диагностициране на неуспеха в училище

-Каталог на успешните методи за учене и преподаване.

-Нови платформи за обучение и комуникация като e-Twinning.

-Комуникационни канали между учители и ученици с помощта на компютърните технологии-I.C.T.

Дейностите на проекта ще бъдат свързани с:

-Представянето на разнообразната учебна среда

-Образна диагностика на причините за ранното отпадане от училище във всяка страна

-Изработването на въпросници за да открием причините за отпадането от училище

-Непринудено запознаване на учениците със спецификата на професиите във всяка страна

-Споделяне и сравняване на причините за отпадане между партнъорите, за да се намерят

общи аспекти.

-Събиране на планове на уроци по различни предмети в издание в електронен формат.

-Създаване и поддържане на уебсайт, съдържащ цялата информация и всички продукти, разработени по проекта.

-Запознаване със спецификата на  социо-културната среда

Дейностите ще бъдат осъществявани от екипа, но учениците и цялата образователна общност ще извлече пряка полза от получените резултати.

Специално внимание ще бъде отделено на ученици с училищен профил –ниска успеваемост /слаб успех и в риск от социална изолация. Предпочетената методология за проекта се основава на сътрудничество между отделните партнъорски екипи. Това сътрудничество включва споделяне на задачи и вземане на решения на открит и демократичен принцип. Цялата образователна общност ще бъде директно или индиректно включена в проекта. Проектът ще има огромно въздействие върху образователните дейци, които активно участват в него чрез обмяна на опит, нови методи на работа, контрастни стратегии и т.н. Той също ще допринесе за подобряване на качеството на образование сред зрелите хора и за задълбочаване на сътрудничество

то между институциите за тяхното образование в Европейския съюз. Обучителите, които не участват активно в проекта ще бъдат привлечени и интегрирани чрез срещите и семинарите за учители. Движението сред членовете на всяка институция ще способства проектът да подобри качеството на общото образование на зрелите хора, а   също и на умението на учителите да мотивират своите ученици и да овладеят до съвършенство някои от най-новите и най-ефективни, иновативни методи на преподаване. Споделянето на натрупания опит с други училища от страните- партнъори ще се окаже още по-ценно за организаторите. Публичното представяне на всяка местна и регионална общност чрез специфични документи, разработени в рамките на този проект, чрез конференции и срещи с други образователни общности и разпространението на информация чрез медиите /печатната преса и различните уебсайтове/ ще направи резултатите достъпни и за една по-широка обществена мрежа и ще изгради една обща образователна визия сред многообразието на Обединена Европа.

Чрез партнъорството в обучението се надяваме,че резултатите и опита от проекта ефективно ще допринесат за подобряване на достъпа на зрелите хора до всички нива на образование и култура, тъй като това е ключът към намаляване на риска от обществена изолация и гарантира и увеличава възможностите за участие в пазара на труда и за споделяне на всички ресурси, стоки и услуги. Като следствие от всичко, броят на учащите със слаб успех по определени предмети ще намалее, а също и броят на онези, които отпадат от училище ще спадне значително. С диаграмите, таблиците и графиките

които ще изработим ще докажем, че е по-изгодно да се набляга на образованието на  човешкия капитал отколкото да се пренебрегва ранното отпадане от училище.

 


Последна промяна: 09.03.2021 г. 13:48