Дата: 01.02.2022 г. 16:37


Педагогическите специалисти от образователната институция взели участие в Дейност 1 на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, в срок до 11.02.2022 г. да попълнят приложената анкета.


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецАнкетна картаС Допълнително споразумение № 1 от 15.04.2021 г. към административен договор BG05M20P001-2.010-0001-C01 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” по ОП НОИ, срокът за изпълнение на дейностите по Проекта се удължава от 36 на 46 (четиридесет и шест) месеца, но не по-късно от 31.12.2022 година.

Във връзка с гореизложеното и предвид постигнатите индикатори, заложени в т. 3 от Инструкцията за изпълнение на дейностите по Проекта се предоставя възможност:

- в групите за обучения по Дейност 1 да се включват повече от 10% педагогически специалисти, над 54 годишна възраст;

- на педагогическите специалисти, участвали в обучения от предходни кампании по Дейност 1, да се включат неограничен брой пъти в предстоящи обучения по Дейност 1 до края на проекта;

- педагогическите специалисти получили финансиране по  Дейност 2 за придобиване на съответната професионално-квалификационна степен (ПКС), да кандидатстват за възстановяване на разходите за придобиване на по-висока ПКС до края на Проекта.


Дейност 3

В изпълнение на Дейност 3: „Разработване на информационна система на педагогическите специалисти с основни функционалности за регистрация на нуждите от обучение; избор на теми за обучение на педагогическите специалисти; форми за планиране на обучения; избор на обучения и обучителни програми; възможности за on-line обучение и тестове; изготвяне на справки и други“ по проект BG05M2ОP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ е разработена нова платформа, която ще бъде достъпна на 26.04.2021 г. на адрес Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttps://еdu-teachers.mon.bg

 

Достъпът на педагогическите специалисти, образователните институции, териториалните екипи, както екипа за организация и управление на проекта ще се осъществява със служебните акаунти от типа @edu.mon.bg. Само за тези, които все още нямат създаден служебен акаунт (педагогически специалисти в детските градини) ще се запази вход с потребителско име и парола от сегашната платформа Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttps://teachers.mon.bg.

В платформата е включена и Дейност 2 - Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени.

 

С цел да бъдат прехвърлени натрупаните данни от досегашната информационна система Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttps://teachers.mon.bg достъпа до функционалностите за заявяване на обучения и сформиране на групи в нея ще бъде преустановен считано от 23.04.2021 г. Дейност 1

Всички училища и детски градини, които са самостоятелни възложители да спазват следните стъпки последователно при изпълнението на Дейност 1:

            1. Подаване на заявление от директора на училището/детската градина до началника на РУО за участие като самостоятелен възложител на краткосрочни обучения.

            2. След като на училището/детската градина му се делигират права от РУО за самостоятелен възложител, следва да се регистрира в ел. платформа Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttps://teachers.mon.bg/ като такъв. След което трябва да направи избор на изпълнител и да сключи договор между училището/детската градина (Възложител) и обучителната организация (Изпълнител) и да се попълнят всички необходими документи.

            3. За авансово плащане в размер на 70% от общата сума на планираното обучение за 2 и/или 3 кредита с логистика училището/детската градина – Възложителят следва да се изпрати заявка до ръководителя на проекта (на ел. адреси: Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецn.mihalevska@mon.bgВъншната връзка се отваря в нов раздел или прозорецb.sheynin@mon.bg; Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецg.stancheva@mon.bg). (Обученията могат да започнат и преди получаване на трансфер за авансово плащане.) Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецЗаявката за средства

            4. След приключване на обучението в информационната платформа от Изпълнителя следва да бъдат качени удостоверенията и всички съпътстващи документи, доказващи проведеното обучение (коректно попълнени и съгласно образците).

            5. След приключване на обучението училището/детската градина - Възложителят изпраща заявка до ръководителя на проекта (на  ел. адреси: Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецn.mihalevska@mon.bg ;  Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецg.stancheva@mon.bg) за окончателно плащане в размер на 30% от общата сума на планираното обучение за 2 и/или 3 кредита с логистика.

Заявката се изпраща, само след като  документите и удостоверенията са качени в информационната платформа от Изпълнителя (обучителната организация) и проверени от Възложителя (училище/детска градина).

            6., Възложителят следва да извършва мониторинг на провеждащото се обучение и да има публичност (снимки от обучението, информация на сайта на училището или на информационната платформа по проекта).

            7. Обученията могат да бъдат провеждани на територията на самото училище/детска градина, както и на територията на цялата страна.

 


ИНФОРМАЦИЯ !!!


Прилагам образец на Заявка, с който директорите на училища и детски градини ще могат да заявяват средства, свързани с обучения по Дейност 1 по проект КПРПС. Заявката следва да се изготвя САМО от директори на училища/детски градини, които са в качеството си на възложители по реда на ЗОП. Заявяването е за авансови средства в размер на 70% - за обучения за 2 или 3 креда с логистика, както и за плащане на реализирани вече обучения. Към Заявката трябва да се представят и следните документи:

-      Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецДекларация за банкова сметка;

-      Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецДекларация за липса или недопускане на конфликт на интереси.

След изготвянето, Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецЗаявката за средства се изпраща на ел. поща на ръководителя на проекта, с копие  до Гергана Станчева и до Северина Димитрова.

Всички документи, свързани с изпълнение на дейността, се „качват“ в информационната система на проекта, към съответния профил на възложителя.


 

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецИнструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецЗаявление от директор за определяне на образователната институция за самостоятелен възложител на обучение по дейност 1.


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецРъководство за работа на педагогическия специалист с информационната система - дейност 1


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецСтартиране на Дейност 1 - Втора кампания

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецОсъществяване на мониторинг по Дейност 1  от самостоятелните възложители


 Отчитане от училища и детски градини - възложители на обучения на Дейност 1 - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецписмо и Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецтаблица
Директорът ежемесечно ( до десето число) предоставя отчетните документи за възстановяване на разходите по проекта . Към пакета отчетни документи до РУО се представят следните приложения:• Придружително писмо до Началника на РУО, изготвено на бланка на проекта;• Справка от Регистъра за подадените заявления, изготвена за отчетния период;• Таблица микроданни;• Таблица с банковите сметки на педагогическите специалисти;• Сканирани в един файл: Заявления за включване на педагогическите специалисти в процедури за придобиване на ПКС, включително за участие в подготвителни курсове. Неразделна част от Заявленията се счита Декларацията за участие в дейността (Приложение № 7б) и Картата за участие (Приложение № 7); Удостоверение за завършен подготвителен курс за придобиване на Пета или Четвърта ПКС (ако е приложимо- 32 ак. часа),  платежен документ за заплатената от лицето такса; Свидетелство за придобита ПКС, платежен документ за заплатената от лицето такса;Всички гореизброени файлове се изпращат заедно в една папка – може и архивирана. Единствено придружителното писмо трябва да бъде представено и на хартиен носител.

Дейност 2


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецПрезентация от работна среща на 22.04.2019 г.


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецСтъпки за изпълнение на Дейност 2

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецСтартиране на Дейност 2


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецБланка - проект КПРПС


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецЗаявление за ПКС - дейност 2 - ново
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецРегистър-дейност 2 по проект КПРПС

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецОбразец на справка банкови сметки - подава се в РУО от образователната институция във формат Excel

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецТаблица excel- микроданни

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецУказания за дейност 2 за ИС-нови
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецВъпроси и отговори
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецВъпроси и отговори по Дейност 2